05 листопада 2014

Проект Положення про особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку

Положення про особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку, умов праці окремих категорій працівників залізничного транспорту, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів, маневровою роботою. на заміну діючих «Особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів на залізницях і метрополітенах України», які затверджені наказом Укрзалізниці від 10.03.1994 № 40-Ц І. Загальні положення. 1.1. Це положення є нормативно-правовим актом, розробленим з урахуванням вимог Конституції України, Кодексу законів про працю України, Директиви 2005/47/ЕС від 18.07.05, який встановлює особливості регулювання часу праці і відпочинку окремих категорій працівників залізничного транспорту, праці яких пов’язана з безперервністю перевезень, безпекою руху поїздів і обслуговування пасажирів, постійним виконанням трудових обов’язків в дорозі і роз’їздах у межах дільниць, які вони обслуговують, і не змінює встановлених законодавством загальних і спеціальних гарантій та пільг. 1.2. Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, на яких працюють за трудовим договором працівники що надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом. Режим праці і відпочинку, передбачений цим Положенням, є обов’язковим при складанні графіків роботи. Розклад і графіки руху поїздів повинні розроблятися відповідно до норм і вимог цього Положення». 1.3. Перелік робіт, професій та посад, що безпосередньо пов’язані з рухом поїздів, маневровою роботою, у тому числі з управлінням транспортними засобами чи управлінням рухом транспортних засобів, відповідно до статті 40.2 Закону України «Про залізничний транспорт» затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері залізничного транспорту. 1.4. Тривалість щоденної роботи (зміни), час початку й закінчення роботи (зміни), час початку й закінчення перерв для відпочинку і харчування, а також порядок ознайомлення працівників з графіками роботи, зазначаються в Правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємств, затверджених на зборах (конференціях) трудових колективів, а графіки змінності затверджуються адміністрацією підприємства (відокремленого підрозділу) за узгодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, які діють на підприємстві (відокремленому підрозділі). З врахуванням положень Закону України «Про колективні договори і угоди» у разі наявності на підприємстві (відокремленому підрозділі) кількох первинних профспілкових організацій графіки роботи (змінності) та відпочинку погоджуються з профспілковими органами, членами яких є працівники, які працюють за зазначеними графіками. У разі наявності на підприємстві кількох первинних профспілкових організацій Графіки роботи та відпочинку повинні бути погодженими з усіма профспілками. Аналогічно вирішується питання і в інших випадках, коли потрібна згода профспілкового комітету. Графіки роботи і відпочинку повинні бути оголошені працівникам не пізніше, як за три дні до початку їх дії. Окремим категоріям робітників,враховуючи виконання робочих обов’язків в дорозі і роз’їздах поза межами підприємства, не пізніше, як за десять днів до початку їх дії. Перелік таких категорій обумовлюється правилами внутрішнього розпорядку структурного підрозділу. 1.5. Перерва для відпочинку і харчування не включається до робочого часу. Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можливо, працівникові повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі визначається у колективному договорі підприємства (відокремленого підрозділу). 1.6 Для окремих професій робітників, посад фахівців, технічних службовців, зайнятих на цілодобових безперервних роботах, а також на інших роботах, де за умовами виробництва не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, керівництво підприємства (відокремленого підрозділу) за узгодженням з виборним органом первинної профспілкової організації може запроваджувати підсумований облік робочого часу з періодом обліку, як правило, місяць, В окремих випадках може застосовуватись квартал або тура. Встановлення підсумованого обліку робочого часу допускається тільки при наявності затвердженого графіка роботи і відпочинку на весь обліковий період. Підсумований облік робочого часу для кожного працівника здійснюється за табелем виходів на роботу або маршрутним листом в порівнянні з нормою робочого часу за обліковий період. Облік робочого часу повинен провадитись наростаючим підсумком з початку встановленого облікового періоду. Норма робочих годин при підсумованому обліку робочого часу визначається множенням кількості робочих днів в обліковому періоді за календарем поточного року на тривалість робочого дня, визначеного для шестиденного робочого тижня з урахуванням скорочення робочого часу в передвихідні і передсвяткові дні. Для працівників, яким відповідно до законодавства та колективного договору підприємства (відокремленого підрозділу) встановлюється менша тривалість робочого часу, норма робочих годин визначається із розміру встановленої тривалості робочого часу. 1.7. Час приймання і здавання локомотивів, поїздів (секцій) і вагонів локомотивними і поїзними бригадами, прийомоздавальниками вантажу та багажу в поїздах, час, що витрачається працівниками на підготовчо–заключні елементи роботи (передрейсові та післярейсові медичні огляди, інструктажі, оформлення передрейсової та післярейсової документації, прохід від місця розташування рухомого складу до місця явки на зміну або здачу зміни і т.п.), а також час на підготовку в рейс поїзних бригад включається в їх робочий час. Норми часу на вказані операції та інші елементи підготовчо-заключного часу розробляються адміністрацією підприємств (відокремленого підрозділів) та вводяться наказом керівника за погодженням з виборними органами первинних профспілкових організації. 1.8. Загальна кількість надурочних годин роботи не повинна перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин за рік. Переробіток норми робочого часу, що виникає в окремі дні визначеного облікового періоду при підсумованому обліку, може компенсуватися додатковими днями відпочинку в інші дні облікового періоду, як що це визначено графіком роботи (змінності), затвердженим на обліковий період. Надурочні роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації. За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається. Адміністрація підприємства (відокремленого підрозділу) зобов’язана вести облік годин надурочної роботи кожного працівника. 1.9. Тривалість робочого часу змін понад нормальну тривалість робочого дня, але не більше 12 годин, може встановлюватися в разі згоди членів колективу, яким установлюється зазначений режим роботи, адміністрацією підприємств (відокремлених підрозділів) за узгодженням з виборними органами первинних профспілкових організацій. При цьому робота з тривалістю зміни, що перевищує нормальну, не повинна допускатися більше двох календарних днів підряд. Нормальною вважається тривалість робочого дня 7 годин для працівників, що працюють за шестиденним робочим тижнем, а також при безперервному цілодобовому виробництві, при якому розрахунок норми годин здійснюється за зазначеним режимом. Для працівників, що працюють за п’ятиденним робочим тижнем, нормальною вважається тривалість робочого дня 8 годин. 1.10 Робочий час працівників, постійна робота яких відбувається в дорозі (локомотивних бригад, які обслуговують локомотиви колійних машинних станцій, центрів механізації колійних робіт, рейкозварювальних поїздів, поїзних бригад пасажирських поїздів, працівників рефрижераторних поїздів (секцій), хопер-дозаторних і думпкарних маршрутів, вагонів-транспортерів сполучного типу, службових, багажних і збірно-роздаточних вагонів та ін.) при загальній тривалості поїздки в обидва кінці три доби і більше може зараховуватись потурно. Турою вважається час з моменту явки на роботу для поїздки до моменту явки на роботу для наступної поїздки після відпочинку у постійного місця роботи (постійного пункту збору). 1.11. Для окремих професій робітників і посад спеціалістів і службовців відповідно до порядку і умов, визначених Положенням, допускається організація чергувань: вдома на випадок виклику на роботу (без права виходити з дому), при цьому за одну годину чергування зараховується 0,25 години нормального робочого часу; в спеціально обладнаній на об’єкті кімнаті, у вагоні в купе провідника з правом відпочинку, при цьому за одну годину чергування зараховується 0,75 години нормального робочого часу. Категорії працівників, які залучаються до чергувань відповідно до зазначеного Положення, визначаються у колективному договорі підприємства (відокремленого підрозділу). 1.12. Для окремих професій робітників і посад спеціалістів і службовців допускається поділ робочого дня на частини. Такий режим робочого часу може застосовуватися для працівників, робота яких по своєму складу не може провадитись безперервно, але припускає визначення завчасно кількості і тривалості перерв. При цьому може бути встановлена одна перерва тривалістю більш як дві години, або дві перерви, включаючи перерви для відпочинку і харчування, тривалістю не менш одної години кожна. Загальна тривалість робочого часу за зміну не повинна перевищувати встановленої графіком змінності тривалості, а час безперервного відпочинку між змінами повинен бути не менш як 16 годин. 1.13. Робочий час і час відпочинку працівників будівельних організацій, воєнізованої охорони, учбових закладів, торгівлі, медичного обслуговування, громадського харчування, вагонів-ресторанів, купе-буфетів, вагонів-крамниць, водіїв автомобілів, а також працівників, для яких застосовується вахтовий метод організації робіт, регламентовано відповідними Положеннями. 1.14. Питання робочого часу і часу відпочинку, не передбачені цим Положенням, регулюються виключно законодавством про працю. ІІ. Початок і закінчення роботи. 2.1.Початком роботи вважається час явки до постійного місця роботи (постійного пункту збору) а закінченням – час звільнення від роботи в години, встановлені Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Постійне місце роботи (постійний пункт збору) визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку. В окремих випадках початок і закінчення роботи можуть назначатись поза місцем постійної роботи (постійного пункту збору), про що працівнику повинно бути повідомлено не пізніше закінчення попереднього робочого дня. Якщо працівнику не було вчасно повідомлено про наступне місце роботи, час слідування від постійного місця роботи ( постійного пункту збору ) до місця виконання роботи включається до робочого часу з розрахунку 12 хвилин на один кілометр при проході і за фактично витрачений час при проїзді. Якщо час прямування від постійного місця роботи (постійного пункту збору) до місця виконання робіт і в зворотному напрямку (з урахуванням часу очікування транспортного засобу, якщо неможливо забезпечити інший спосіб прямування) відбувається поза межами робочої зміни, встановленої графіком роботи, то цей час обліковується окремо, оплачується з розрахунку тарифної ставки (окладу) працівника. Зазначений час прямування обліковується і оплачується в тому випадку, якщо працівник прибув до постійного місця роботи (постійного пункту збору) до від’їзду до місця виконання робіт і після роботи до нього повернувся. 2.2. Початком роботи локомотивних та поїзних бригад, бригад що обслуговують вагони-транспортери сполученого типу і т.п., вважається час явки на місце постійної роботи (постійного пункту збору), встановленим Правилами внутрішнього трудового розпорядку, за графіком, нарядом або викликом; закінченням роботи – момент здачі належно оформленої відповідної технічної документації (наприклад – маршруту машиніста) після здачі локомотиву, поїзду, составу, секції, вагону чи іншого рухомого складу в депо чи пункті зміни. В разі, коли поїздка не відбулася, закінчення роботи – час звільнення працівників уповноваженою особою, визначеною адміністрацією. Але не менше ніж 7 годин (встановлена робоча зміна). 2.3. Для всіх змінних працівників і працівників з поділеним на частини робочим днем, час початку і закінчення роботи, час початку та закінчення обідньої перерви визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіком роботи. 2.4. Порядок явки на роботу після закінчення відпустки, хвороби тощо працівників зі змінним режимом роботи, яким вихідні дні надаються за графіком роботи, визначається адміністрацією підприємства (відокремленого підрозділу) за погодженням з виборними органами первинних профспілкових організації і обумовлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 2.5. На безперервних змінних роботах працівникам не дозволяється залишати робоче місце, поки не надійде зміна. Адміністрація повинна вживати всіх залежних від неї заходів для найшвидшої зміни працівника. Порядок виклику в цьому випадку іншого працівника на роботу визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Часом закінчення роботи в такому випадку вважати час прибуття змінного працівника. Час відпочинку відраховується від фактичного закінчення роботи. При цьому скорочений відпочинок повинен бути не менше 12 годин і не допускається робота більше двох ночей підряд. Ш. Організація роботи і облік робочого часу локомотивних бригад. 3.1.Робота локомотивних бригад організовується, як правило, за іменними графіками. В інших випадках, а також у випадках порушення графіку робота організується за викликом. Порядок виклику бригад встановлюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Забороняється відправляти локомотивні бригади на інші станції, якщо сумарний час ходу між такими станціями та часу на здачу локомотиву перевищує залишок робочого часу до кінця зміни. 3.2. По кожному пункту явки локомотивних бригад керівництвом підприємства (підрозділу), за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації та з урахуванням думки колективу локомотивних бригад, встановлюється межа допустимого часу знаходження бригади на роботі з моменту явки до відправлення (в очікуванні роботи), після закінчення якого забороняється відправлення її в поїздку. Відміну явки локомотивної бригади (з причини відсутності вантажу, локомотивів тощо) здійснювати не пізніше, ніж за 3 годин до встановленого часу явки на роботу з обов’язковою реєстрацією в Книзі обліку явок локомотивних бригад. Призначення додаткової явки для локомотивної бригади здійснювати не пізніше, ніж за 6 годин до призначеної раніше явки локомотивної бригади на роботу. 3.3. Час прямування (включаючи очікування прямування) працівників локомотивних бригад від місця постійної роботи (пункту збору) до пункту (станції), призначеного для прийому локомотива (поїзда), а також час повернення до місця постійної роботи після здачі локомотива (поїзда), якщо вони не прийняті на постійну роботу в цих пунктах, включається в робочий час. При цьому для приймаючої бригади загальний час знаходження на роботі до здачі локомотива не повинен перевищувати 12 годин Порядок проїзду локомотивних бригад від місця постійної роботи (пункту збору) до пункту (станції), призначеного для прийому локомотива (поїзда) та в зворотному напрямку встановлюється керівництвом підприємства (відокремленого підрозділу). В разі коли локомотивна бригада прямує до пункту прийому локомотива без надання спального місця, час прямування включається до безперервної роботи. 3.4. Тривалість безперервної роботи локомотивних бригад ТРС та МВРС встановлюється 7 годин. В окремих випадках за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації та за згодою колективів локомотивних бригад (які безпосередньо працюють з конкретними поїздами) щорічно, при розробці нового графіка руху поїздів, начальником залізниці може встановлюватись тривалість безперервної роботи більше 7, але не більше 12 годин для локомотивних бригад, що працюють за змінним режимом роботи (обслуговують маневровий рух, рух вивізних і господарських поїздів тощо), та 9 годин для локомотивних бригад, що забезпечують рух інших вантажних поїздів та рух пасажирських поїздів з відпочинком по пункту обороту. У разі організації руху на двох і більше залізницях режим праці затверджується спільним наказом начальників відповідних залізниць за погодженням з причетними дорожніми профспілковими комітетами, або керівництвом Укрзалізниці за погодженням з центральними органами профспілок. Робота з подвійним обігом локомотивних бригад з проїздом повз основний пункт (основне депо, пункт підміни локомотивних бригад за місцем проживання), а також зміна режиму роботи в період дії графіка, встановлюється у такому ж порядку. Тривалість безперервної роботи встановлюється у відповідності з графіком руху поїздів і варіантними графіками, що розробляються в зв’язку з наданням «вікон» у межах встановлених дільниць обслуговування в усіх видах руху з урахуванням витрат робочого часу, прийнятих для розрахунку при розробці норм виробітку. Щотижнева тривалість робочого часу встановлюється 40 годин. Загальна кількість надурочних годин роботи не повинна перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин за рік. Тривалість роботи локомотивних бригад контролюється керівництвом підприємства (відокремленого підрозділу) та виборним органом первинної профспілкової організації щомісячно, у разі порушень – вживаються заходи щодо її дотримання. Дільниці обслуговування для локомотивного депо встановлюються керівництвом залізниці за погодженням з виборним профспілковим органом, при цьому час їх проїзду локомотивними бригадами не може перевищувати встановлену тривалість безперервної роботи. Запровадження роботи локомотивних бригад на подовжених плечах допускається, як правило, на локомотивах, які експлуатуються не більше 10 років з моменту виготовлення. Обслуговування локомотива в колійних машинних станціях, здійснюється двома локомотивними бригадами за затвердженими графіками роботи на обліковий період з потурним обліком робочого часу або застосовується вахтовий метод роботи. 3.5. Тривалість безперервної роботи локомотивних бригад приміських поїздів повинна бути не більше 10 годин. При роботі з нічним відпочинком в пункті обороту, сумарна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 12 годин, а безперервна робота після відпочинку – 6 годин. Режим роботи з більшою тривалістю встановлюється в порядку, передбаченому пунктом 3.4 цього Положення. 3.6. Збільшення тривалості безперервної роботи локомотивних бригад більше встановленої, але не більше 12 годин, допускається при стихійних лихах та надзвичайних обставинах. До стихійних лих відносяться: снігові та піщані заноси, обвали, оповзні, наслідки ураганів, смерчів, буревіїв, злив, повеней, землетрусів, екологічних катастроф. До надзвичайних обставин відносяться: катастрофи поїздів, аварії, пожежі, пропуск позачергових відновних, пожежних поїздів, снігоочисників, локомотивів без вагонів, автомотрис та дрезин незнімного типу, призначених для відновлення нормального руху і для гасіння пожеж, а також поїздів, призначених за особливими вимогами, черговість яких встановлюється при призначенні. Весь час знаходження на зазначених роботах обліковується згідно з законодавством. 3.7. Для локомотивних бригад не допускаються нічні поїздки більше двох ночей підряд. Нічними треба вважати поїздки з роботою, яка починається чи закінчується в період від 22.00 до 6.00 годин за місцевим часом. Ця вимога не поширюється на локомотивні бригади, які повертаються з пункту обороту локомотивів чи пункту підміни локомотивних бригад як пасажири. ІV. Особливості організації роботи і обліку робочого часу змінних працівників і працівників з робочим днем, розділеним на частини (роздрібленим) 4.1. При складанні графіків та розкладів роботи змінних працівників та працівників з робочим днем, розділеним на частини (роздрібленим) належить керуватись наступним: а) норма годин роботи на встановлений Правилами внутрішнього трудового розпорядку обліковий період, визначається із розрахунку шестиденного робочого тижня; б) графіки роботи і відпочинку, які складаються на підприємствах (відокремлених підрозділах) з урахуванням норми робочих годин облікового періоду, для працівників, що працюють в умовах цілодобового змінного чергування, розробляються відповідно до типового, затвердженого даним Положенням (додаток №1), та погоджуються з виборними органами первинних профспілкових організацій; в) працівникам зі змінним режимом роботи (крім тих, кому через умови виробництва перерву встановити не можливо) на підставі рішення адміністрації підприємств (відокремлених підрозділів) за погодженням з виборними органами первинних профспілкових організацій, в залежності від технологічного процесу, встановлювати протягом зміни перерву для харчування та відпочинку тривалістю від 30 хвилин до двох годин; г) графіки роботи і відпочинку працівників, робота яких відбувається позмінно (але не цілодобово), а також працівників з робочим днем, розділеним на частини (роздрібленим), складаються адміністрацією підприємства (відокремленого підрозділу) та погоджуються з виборним органом первинної профспілкової організації. 4.2. Для поїзних диспетчерів та чергових по залізничних станціях (станційним постам централізації), для яких встановлена скорочена тривалість робочого часу, застосовується п’ятизмінний графік чергувань з 12-годинною тривалістю зміни з наданням відпочинку після денної чи нічної работи тривалістю 48 годин з дотриманням норми робочого часу для працівників з скороченим робочим часом за обліковий період (додаток №2). Допускається застосування у разі згоди вказаної категорії працівників чотирьохзмінного графіка з 12-годинною тривалістю зміни з наданням відкладеного відпочинку рівномірно на протязі облікового періоду. 4.3. Працівникам, які залучаються до цілодобової змінної роботи, (крім локомотивних бригад) робочий час за обліковий період обліковувати за період з 0 год. 00 хв. першого числа до 24 год. 00 хв. останнього числа облікового періоду. Якщо остання робоча зміна облікового періоду розпочалась до 24 год. 00 хв. і закінчилась першого числа наступного облікового періоду, години роботи враховувати в кожному з цих облікових періоди відповідно до фактично відпрацьованого часу. Працівникам локомотивних бригад всі поїздки, які закінчились після 17 год. 00 хв. останнього числа облікового періоду незалежно від часу їхнього початку, враховуються у наступному обліковому періоді. V. Облік робочого часу працівників пасажирських і рефрижераторних поїздів (секцій), моторвагонного рухомого складу, службових, службово-технічних та спеціальних вагонів. 5.1. Режим роботи і відпочинку провідників пасажирських вагонів в рейсі повинен регламентуватися графіком роботи і відпочинку, що розробляється на підприємстві (відокремленому підрозділі) для кожного поїзду стосовно до місцевих умов на підставі рекомендованих типових графіків. Режим роботи і відпочинку провідників службових, службово-технічних та спеціальних вагонів в рейсі повинен регламентуватися графіками роботи і відпочинку погоджених з виборним органом первинної профспілкової організації. У разі наявності на підприємстві кількох первинних профспілкових організацій Графіки роботи та відпочинку повинні бути погодженими з усіма профспілками Розроблені на підприємстві (відокремленому підрозділі) графіки погоджуються з виборним органом первинної профспілкової організації. По всіх графіках тривалість безперервної роботи провідників пасажирських вагонів, а також службових, службово-технічних та спеціальних вагонів в рейсі повинна бути не більше 12 годин. 5.2. Робота поїзних бригад у приміському пасажирському русі організовується, за іменними графіками. У випадках порушення графіку робота організується за викликом бригад. Порядок виклику бригад встановлюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (відокремленого підрозділу). Час прямування (з урахуванням часу очікування транспортного засобу, якщо неможливо забезпечити інший спосіб прямування) працівників поїзних бригад у приміському пасажирському русі від місця постійної роботи (пункту збору) до пункту (станції), призначеного для прийому моторвагонного рухомого складу, а також час повернення до місця постійної роботи після здачі моторвагонного рухомого складу, якщо вони не прийняті на постійну роботу в цих пунктах, включається в робочий час, а в тривалість безперервної роботи та при підрахунку надурочних годин облікового періоду не входить. Порядок проїзду поїзних бригад у таких випадках встановлюється керівництвом підприємства (структурного підрозділу). Тривалість безперервної роботи провідників пасажирських вагонів моторвагонного рухомого складу у приміському пасажирському русі може бути не більше 12 годин. Провідникам пасажирських вагонів моторвагонного рухомого складу надається відпочинок в пункті обороту, тривалість відпочинку повинна відповідати графіку роботи і відпочинку, прийнятому для цього поїзда, але не менше половини часу попередньої роботи. Безперервна робота після відпочинку в пункті обороту повинна бути не більше 10 годин. При цьому сумарна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 16 годин в календарній добі. Режим роботи з такою тривалістю встановлюється в порядку, передбаченому пунктом 3.4 цього Положення.. Провідникам пасажирських вагонів у приміському пасажирському русі, які зайняті продажем проїзних квитків, час здавання грошових коштів та фінансових звітів зараховується до робочого часу. 5.3. Обслуговування рефрижераторної секції проводиться бригадою в дві особи. Робочий час кожного члена бригади зараховується по 12 годин за добу. Робочий час, час відпочинку, вечірні, нічні години роботи і час роботи у святкові дні механікам рефрижераторних секцій обліковується, згідно графіка роботи. При супроводженні рефрижераторної секцій у капітальний та деповський ремонт (починаючи з моменту видачі повідомлення) та при очікуванні постановки секції в ремонт робочий час механікам рефрижераторних секцій зараховується у робочий час відповідно до графіка роботи. 5.4. Час знаходження бригад на заводах по здачі та прийомці поїздів (секцій) зараховується в робочий час відповідно до режиму роботи та організації праці на цих підприємствах. Час знаходження рефрижераторних поїзних бригад в вагоноремонтній дільниці по здачі та прийомці секцій в капітальний та деповський ремонт зараховується в робочий час, згідно графіка роботи поїзних бригад. VІ. Особливості обліку робочого часу працівників колійного господарства. 6.1. При проїзді працівників колійних машинних станцій, центрів механізації колійних робіт, рейкозварювальних поїздів, працівників дистанцій колії від постійного місця роботи (постійного місця збору), встановленого Правилами внутрішнього розпорядку, до місця здійснення роботи і назад, час, витрачений у дорозі поза межами робочої зміни, встановленої графіком роботи, зараховується окремо та оплата провадиться з розрахунку тарифної ставки або посадового окладу. При підрахунку надурочних годин роботи цей час не враховується. 6.2. Працівникам, що обслуговують колійні та залізнично-будівельні машини, в робочий час включається: час безпосередньої роботи на машині, час на підготовку машини до роботи, очікування причеплення і відчеплення від локомотиву, очікування відправлення, слідування по перегону, повернення назад, маневри на станції та постановка у тупик, час проведення медичних оглядів до і після поїздки, час отримання маршрутного листа, час на інструктаж та технічне навчання. Час, затрачений на підготовку навантаження і розвантаження, приведення у транспортне положення, а також технічний огляд хопер-дозаторів і думпкарів, включається у робочий час кожному працівнику бригади згідно з графіком роботи. Графіки чергування та відпочинку обслуговуючого персоналу при переміщені колійних і залізнично-будівельних машин в неробочому стані в складі поїзда, окремим локомотивом чи самостійно (для самохідних машин), хопер-дозаторних та думпкарних маршрутів (вертушок) від станції навантаження до станції розвантаження і назад, розробляються і затверджуються адміністрацією підприємства (підрозділу) за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації. У цих випадках облік робочого часу ведеться за фактичними витратами відповідно до графіка чергування. Робочий час спеціалістів, що входять до складу бригад колійних і залізнично-будівельних машин, зараховується так само, як і робітників, що обслуговують ці машини. При необхідності переміщення колійних машин в неробочому стані окремим локомотивом та при створенні умов відпочинку обслуговуючого персоналу розробляється графік супроводження. В цих випадках облік робочого часу ведеться за фактичними витратами та відображається у графіку супроводження. Крім відпочинку на дому, машиністам, що обслуговують колійні, залізнично-будівельні машини та постійна робота яких протікає в дорозі, надається відпочинок в турному вагоні. Тривалість цього відпочинку повинна відповідати вимогам законодавства та відображатись у графіках роботи. VП. Загальні особливості обліку робочого часу для працівників, що обслуговують (супроводжують) рухомий склад, машини та механізми, працівників бригад, що обслуговують вагони-транспортери. 7.1. При зміні бригад (в тому числі локомотивних бригад з потурним обліком робочого часу, провідників пасажирських, службово-технічних, спеціальних вагонів), що обслуговують рухомий склад, колійні та залізнично-будівельні машини і механізми поза місцем постійної роботи (депо приписки, дільниця обслуговування дистанції колії, колійної машинної станції та ін.) час слідування пасажиром для їх прийому, в тому числі при очікуванні рефрижераторних поїздів (секцій) на прикордонних та інших станціях, а також час після здачі їх і повернення в пункт постійної роботи слід зараховувати в робочий час з розрахунку 7 годин за кожні 24 години знаходження в дорозі чи на прикордонних та інших залізничних станціях. При знаходженні в дорозі (на станціях) менше доби – робочий час визначається, виходячи з вказаної пропорції. Працівникам, що обслуговують автомотриси районів контактної мережі, в робочий час включається: час безпосередньої роботи на автомотрисі, час на підготовку автомотриси до роботи, очікування причеплення і відчеплення від локомотиву, очікування відправлення, слідування по перегону, повернення назад, маневри на станції та постановка в тупик, отримання інструктажу, проходження передрейсового та післярейсового медогляду, отримання та здачу маршрутного листа. Організація праці та облік робочого часу працівників відновних поїздів встановлюється графіком роботи з урахуванням умов організації чергування вдома. Режим роботи і відпочинку бригад по супроводженню вагонів-транспортерів в рейсі регламентується графіком роботи і відпочинку, що розробляється стосовно до місцевих умов начальником вагона-транспортера на підставі типових графіків, затверджених керівником підприємства (відокремленого підрозділу) і погоджених з виборним органом первинної профспілкової організації. 7.2. Провідникам та локомотивним бригадам по супроводженню рухомого складу (локомотивів, пасажирських, службово-технічних вагонів, кранів на залізничному ходу, колійних, залізнично-будівельних машин тощо) в робочому та неробочому стані на планові види ремонту з підприємств (відокремлених підрозділів) приписки в інші підприємства (відокремлені підрозділи), в тому числі на заводи і назад робочий час, витрачений на супроводження і здачу, зараховується по 12 годин за добу, а час прямування в поїздах пасажиром – по 7 годин за календарну добу. При цьому для них повинен застосовуватись підсумований облік робочого часу. При знаходженні рухомого складу на шляху прямування більше 12 годин для супроводження на кожну одиницю (сплотку локомотивів, групу вагонів) призначається по двоє робітників, при цьому до робочого часу кожному члену бригади зараховується половина витраченого часу на ці цілі. Час знаходження працівників на підприємствах (відокремлених підрозділах), в т.ч. на заводах, для здачі та прийманню рухомого складу зараховується в робочий час відповідно до умов організації праці та режиму роботи на цих підприємствах (відокремлених підрозділах). Залучення локомотивних бригад та інших працівників для виконання функцій провідників із супроводження рухомого складу (в т.ч. кранів на залізничному ходу, колійних та залізнично-будівельних машин тощо) в неробочому стані з підприємств (відокремлених підрозділів) приписки на інші підприємства (відокремлені підрозділи), а також на заводи і назад, та для здавання рухомого складу на підприємствах (відокремлених підрозділах), в тому числі на заводах, що знаходяться в інших населених пунктах, вважається відрядженням. При супроводженні локомотива в ремонт в діючому (гарячому) стані в складі поїзду (другим локомотивом), робочий час кожного члена локомотивної бригади зазначається в маршруті машиніста і повинен бути не більше 12 годин за добу. При залученні машиністів в якості провідників локомотивним бригадам, які не мають дозволу виконувати роботи на дільниці, облік робочого часу проводити за фактичний час роботи у відповідному виді руху. 7.3. Час знаходження в рейсі (час в дорозі, навантаження та вивантаження, час прийому та здачі вагону), робочий час працівників бригад, що обслуговують вагони-транспортери в сумі не повинен бути більше 12 годин на кожну добу. Робочий час, час відпочинку, нічні і вечірні години, часи роботи у святкові дні розподіляється між механіками порівну. Начальнику вагона-транспортера цей час зараховується так само, як механіку вагона-транспортера. VIII. Організація праці та облік робочого часу працівників відновних поїздів і працівників підприємств (відокремлених підрозділів) при ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих. 8.1. Для працівників особового складу відновних поїздів застосовується підсумований облік робочого часу та режим чергування, який регулюється окремим Положенням. 8.2. При виїзді відновного поїзду на ліквідацію наслідків сходження з рейок і зіткнень рухомого складу, а також при наданні допомоги під час інших надзвичайних ситуацій в робочий час працівникам поїзда зараховуються всі години з часу виїзду на місце робіт до часу повернення на місце дислокації поїзду. При виконанні вищезазначених робіт, а також робіт з прибирання рухомого складу після відкриття руху протягом тривалого періоду (понад 12 годин з початку робочого часу), працівникам повинні надаватися перерви для відпочинку та харчування, а також перерви для відпочинку в вагонах відновлювального поїзда. Час перерви у робочий час не зараховується. Після відкриття руху працівникам особистого складу відновних поїздів, задіяних на вищезазначених роботах, надається відпочинок, необхідний за розрахунком відповідно до зарахованого в робочий час з відніманням часу наданого відпочинку. 8.3. При виїзді працівників підприємств (відокремлених структурних підрозділів) (дистанцій сигналізації та зв’язку, електропостачання, колії, колійних машинних станцій) на ліквідаці