Статут ВПМУ

1. Загальні положення.

1.1. Вільна профспілка машиністів України (ВПМУ) - добровільна неприбуткова всеукраїнська громадська організація, з територіальною сферою діяльності, до складу якої входять члени локомотивних бригад, працівники інших професій  залізничного транспорту України, інші громадяни, пов’язані спільними інтересами за родом їх трудової діяльності, які визнають та виконують цей Статут.

1.2. Вільна профспілка машиністів України об’єднує в єдину профспілкову організацію та координує дії організаційних ланок профспілки, що діють в локомотивних (моторвагонних) депо, інших відокремлених структурних підрозділах залізничного транспорту, на підприємствах інших галузей економіки України.

1.3. Вільна профспілка машиністів України діє незалежно від адміністративно-господарських та державних органів, політичних партій та інших громадських організацій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

1.4. Будь-які дискусії на релігійні теми на засіданнях профкомів, зборах, конференціях, пленумах, з’їздах профспілки не допускаються.

1.5. Діяльність релігійних структур, політичних партій та рухів в органах профспілки не допускається.

1.6. Повна назва профспілки - Вільна профспілка машиністів України. Скорочена назва ВПМУ. Англійською мовою повна назва Free trade union of locomotive engineers of Ukraine. Скорочена назва VPMU.

1.7. Юридична адреса центрального органу: Україна, м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва, 3/8.

 

2 Мета та завдання профспілки.

2.1. Вільна профспілка машиністів України створена з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки.

2.2. Вільна профспілка машиністів України діє у відповідності з Конституцією та законодавством України, загальною декларацією прав людини, іншими міжнародними правовими нормами, принципами міжнародного профспілкового руху.

2.3. Для досягнення статутних цілей ВПМУ співпрацює з іншими профспілками, профспілковими та громадсько-політичними організаціями, об’єднаннями, профспілками інших країн виключно на конфедеративній основі. Самостійно приймає рішення про вступ до та вихід з профспілкових об’єднань як в Україні, так і до міжнародних.

2.4. Бере участь у розгляді всіх питань, що стосуються прав та інтересів членів профспілки, вносить свої пропозиції, висуває альтернативні програми дій на відповідних рівнях адміністративної та державних органів, проводить переговори та укладає колективні договори та угоди від імені працівників - членів профспілки на рівні, державних органів, галузі, об’єднань, підприємств та їх структурних підрозділів.

2.5. Здійснює громадський контроль за дотриманням законів про працю та охорону праці, бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням.

2.6. Здійснює необхідну господарську та фінансову діяльність, для чого може створювати в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формує відповідні фонди, кредитні спілки.

2.7. Може створювати в установленому порядку власний друкований орган, призначений для безкоштовного розповсюдження серед членів профспілки та працівників залізничного транспорту України.

 

3. Структура керівних та виконавчих органів профспілки.

3.1. Керівні органи профспілки:

З’їзд.

Координаційна Рада.

Президія профспілки.

Голова профспілки.

3.2. Президія, голова та Центральна ревізійна комісія профспілки мають повноваження контролю за дотриманням вимог Статуту виборними органами і  організаційними ланками профспілки та право, при необхідності, зініціювати перевірку їх діяльності, вийти з вимогою скликання встановленим порядком засідання виборного органу, зборів чи конференції відповідної організаційної ланки.

Виконання такої вимоги  організаційними ланками профспілки та їх виборними органами є обов’язковим.

 

4. З’їзд.

4.1. З’їзд є вищим керівним органом профспілки. Рішення з’їзду приймаються простою більшістю голосів, крім випадку, який передбачений п.16.1. Статуту, і є обов’язковими для усіх первинних організацій та членів профспілки.

4.2. З’їзд вважається дійсним, якщо в його роботі взяли участь не менше двох третин делегатів, обраних первинними організаціями. Повноваження делегатів перевіряються мандатною комісією з’їзду.

4.3. З’їзд приймає Статут профспілки, вносить до нього зміни та доповнення, визначає програму та чергові завдання профспілки.

Заслуховує звіт голови профспілки та Центральної ревізійної комісії, приймає з них відповідні рішення.

Обирає голову профспілки, Центральну ревізійну комісію на термін до чергового з’їзду, затверджує символіку профспілки, приймає документи, що регулюють роботу з’їзду, резолюції, заяви, звернення.

При наявності змін та доповнень до Статуту обрання голови профспілки проводиться після їх прийняття.

4.4. З’їзд скликається один раз на три роки. Дата чергового з’їзду визначається Координаційною Радою та доводиться до первинних профспілкових організацій разом із проектом порядку денного з’їзду не пізніше двох місяців до початку його роботи.

4.5. Позачерговий з’їзд скликається за рішенням Координаційної Ради або на вимогу 1/3 первинних профспілкових організацій у місячний термін від дня прийняття рішення про його проведення.

4.6. Кожна первинна організація, що своєчасно сплачує членські внески у розмірах визначених Статутом, делегує для участі у з’їзді кількість делегатів в відповідності до встановленої квоти, яка встановлюється у залежності від кількості працюючих членів профспілки:

- до 50 осіб        -1 делегат;

- від 51 до 100   - 2 делегата;

- від 101 до 250 - 3 делегата;

- від 251 до 500 - 4 делегата;

- більше 501      - 5 делегатів;

У роботі з’їзду, за рахунок первинних профспілкових організацій, можуть приймати участь з правом дорадчого голосу не обрані делегатами члени Координаційної ради та профспілкові представники. Голова профспілки приймає участь у роботі з’їзду на правах делегата

4.7. В період між з’їздами вищим керівним органом профспілки є Координаційна рада.

 

5. Координаційна рада.

5.1. Координаційна рада формується за принципом прямого представництва - по два представники від кожної первинної профспілкової організації, які обираються її загальними зборами (конференцією). Голови дорожніх профспілкових організацій входять до Координаційної ради з правом дорадчого голосу за посадою. Повноваження членів Координаційної ради підтверджуються відповідними протоколами.

До складу Координаційної ради з правом дорадчого голосу можуть входити профспілкові представники.

5.2. Координаційна рада скликає та готує проведення чергового і позачергового з’їзду, визначає квоту представництва на ньому. Контролює дотримання Статуту, втілює в життя рішення з’їзду, приймає резолюції, заяви, звернення, затверджує заступників голови ВПМУ за його пропозиціями, штатний розклад та кошторис профспілки, готує та проводить акції протесту, інші заходи, передбачені даним Статутом, укладає фінансові угоди, приймає рішення про вступ (вихід) до національних та міжнародних профспілкових об’єднань. Затверджує рішення голови профспілки про прийняття до складу ВПМУ нових її організаційних ланок та приймає рішення про їх виключення з профспілки.

5.3. Координаційна рада вносить зміни та доповнення до Статуту кваліфікованою більшістю голосів (2/3), які є чинними до найближчого з’їзду профспілки.

5.4. Після узгодження з первинними профспілковими організаціями, приймає рішення та бере на себе відповідальність за організацію та проведення страйків.

5.5. Засідання Координаційної ради скликаються не рідше ніж 4 рази на рік, або на вимогу 1/3 членів Ради.

5.6. Засідання вважається дійсним, якщо в його роботі членами Координаційної ради представлено не менше 2/3 первинних організацій профспілки.

5.7. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів за квотою у залежності від чисельності організації:

до  100 членів               - 1голос,

від 101 до 300 членів.  - 2 голоси,

більше 301 членів       - 3 голоси.

5.8. Рішення Координаційної ради є обов’язковим для всіх організаційних ланок профспілки.

У разі грубого порушення членом Координаційної ради регламенту роботи ради, організація, яку він представляє може бути позбавлена права голосу на даному засіданні. При цьому Координаційна рада зобов’язана звернутись з пропозиціями до первинної профспілкової організації, що до відкликання його зі складу ради. Первинна профспілкова організація зобов’язана  розглянути звернення і прийняти обґрунтоване рішення, по таким членам Координаційної ради.

Про прийняте рішення письмово повідомляти керівні органи профспілки у місячний термін.

5.9. Координаційна рада може створювати секції (жіночу, молодіжну, фахові), які діють у відповідності з положеннями, розробленими та затвердженими Координаційною радою.

5.10. Постійно діючим виконавчим органом Координаційної ради є її Президія, до складу якої входять Голова профспілки, його заступники та голови дорожніх профспілкових комітетів. При відсутності дорожніх комітетів – представники профспілки відповідних залізниць.

Склад Президії затверджується Координаційною радою.

 

6. Президія профспілки.

6.1. Президія збирається за рішенням голови профспілки або на вимогу 1/3 членів президії. Засідання Президії вважається дійсним, якщо в його роботі прийняло участь не менше ніж 2/3 членів президії. Рішення приймається простою більшістю голосів.

У засіданнях Президії можуть приймати участь з правом дорадчого голосу члени Центральної ревізійної комісії та представники виборних органів міжнародних профспілкових об’єднань.

6.2. Президія виконує функції Координаційної ради між її засіданнями, за винятком тих питань, які відносяться виключно до компетенції Координаційної ради.

Скликає і готує засідання Координаційної ради, організовує практичне виконання рішень з’їздів та засідань Ради, виконує інші функції, передбачені законодавством та цим статутом.

6.3. Під час підготовки та проведення акцій протесту, у тому числі і страйку, є його координаційним і керівним органом.

6.4. Президія в цілому та кожний член Президії в межах своїх повноважень:

6.4.1. Об’єднує та координує діяльність первинних профспілкових організацій у рішенні загальних програмних та статутних завдань.

6.4.2. Вносить у відповідні органи державної влади та галузі, пропозиції з питань умов та охорони праці, побуту та дозвілля, домагається їх реалізації через законодавчі та нормативні акти, плани економічного та соціального розвитку, направлені на покращення умов праці та побуту, медичного обслуговування, пенсійного забезпечення, впровадження принципу соціального партнерства та соціальної справедливості.

6.4.3. Розглядає та сприяє вирішенню спірних питань між організаційними ланками.

6.4.4. Інформує організаційні ланки про свою діяльність.

6.4.5. Висуває пропозиції до керівництва галузі та залізниць про внесення змін та доповнень до тих нормативних актів, які порушують права та інтереси членів профспілки, призупинення дії таких актів або їх повну відміну.

6.4.6. Сприяє зміцненню профспілки, зростанню кількості її членів, створенню нових первинних профспілкових організацій. Розглядає заяви та звернення організаційних ланок та члені профспілки.

6.4.7. Виконує інші функції, що делеговані їй первинними профспілковими організаціями.

 

7. Голова профспілки.

7.1. Голова ВПМУ обирається з’їздом профспілки.

На час виборних повноважень з головою профспілки укладається трудовий договір.

Розмір оплати праці голови профспілки не може бути нижчим оплати за його останнім місцем роботи.

Голова профспілки має право брати участь в засіданнях профспілкових комітетів, зборах, конференціях та інших заходах організаційних ланок профспілки.

7.2. Голова профспілки керує роботою Президії і проводить засідання Координаційної ради, формує в межах штатного розпису штат найманих працівників і керує його роботою. Має право ухвального голосу на засіданнях Координаційної ради.

Голова представляє та захищає інтереси профспілки, без довіреності виступає від імені профспілки в державних, включно судових, органах, органах управління залізничним транспортом України усіх рівнів, міжнародних та інших державних та галузевих організаціях та фондах. Визначає осіб, що мають право представляти інтереси ВПМУ з окремих питань.

7.3. Організовує фінансово-господарську діяльність профспілки, розпоряджається в межах бюджету та кошторису фінансами профспілки, має право підпису фінансових та інших документів профспілки, підписує усі документи, прийняті Президією та Координаційною радою.

Організовує виконання рішень з’їзду, Координаційної ради та Президії, вирішує поточні питання. Звітує з’їздові, Президії та Координаційній раді про роботу, виконану в період між з’їздами, пленумами та засіданнями.

7.4. Несе відповідальність за дотримання Статуту, виконання програмних документів, використання коштів у відповідності з кошторисом та подальших повноважень, наданих з’їздом.

7.5. За дорученням Координаційної ради оголошує в установленому порядку акції протесту, страйки та інші заходи, передбачені цим Статутом. Під час проведення загально-профспілкових акцій (пікетування, страйки тощо), несе персональну відповідальність за їх проведення.

7.6. Приймає рішення про прийом до ВПМУ первинних профспілкових організацій з наступним затвердженням Координаційною радою, підписує угоди, постанови та інші документи, що приймаються керівними та виконавчими органами профспілки.

7.7. В разі звільнення голови профспілки за власним бажанням обрання нового голови профспілки провадиться на позачерговому з’їзді, який повинен бути проведений в термін передбачений статутом. На цей період виконує обов’язки голови профспілки його заступник.

Як виняток, при цьому Координаційна рада двома третинами голосів (усіх членів Ради) може обрати іншу особу для підготовки позачергового з’їзду та виконання на цей період обов’язків голови профспілки.

 

8. Організаційні ланки профспілки.

8.1. Організаційними ланками профспілки є первинні та дорожні профспілкові організації.

8.2. Організаційні ланками профспілки керуються даним Статутом.

8.3. Організаційні ланки незалежні у визначенні напрямків своєї діяльності в межах своєї компетенції, самостійного встановлення розміру внесків та порядок їх витрачення. Всі організації мають право приймати будь-які рішення, вибирати різноманітні форми діяльності, що не порушують чинного законодавства та даного Статуту.

8.4. Первинна профспілкова організація.

8.4.1. Актом створення профспілкової організації є рішення установчих зборів.

8.4.2. Рішення первинної профспілкової організації про вступ до профспілки підтверджується відповідним протоколом.

 8.4.3. Повноважні представники до Координаційної ради обираються безпосередньо організаціями в кількості двох осіб незалежно від чисельності організації та затверджуються Координаційною радою.

8.4.4. Рішення про вихід первинної профспілкової організації з ВПМУ приймається її вищим органом простою більшістю голосів. Про такі рішення у двотижневий термін інформується Президія профспілки.

8.4.5. Зобов’язана:

- вчасно сплачувати членські внески у розмірі встановленому цим Статутом до центрального офісу профспілки на вирішення загально-профспілкових завдань;

- підтримувати діяльність профспілки у реалізації її цілей та задач;

- виконувати рішення виборних органів профспілки, що прийняті у відповідності до цього Статуту.

8.4.6. Може бути виключена з ВПМУ рішенням Координаційної ради в дві третини голосів присутніх членів Ради за систематичні порушення даного Статуту, відмову приймати участь у профспілкових акціях, штрейкбрехерство, несплату членських внесків більш терміну, встановленого Координаційною радою, та в розмірах, обумовлених цим Статутом.

Інші випадки припинення членства наступають при самоліквідації ВПМУ або первинної профспілкової організації та у випадках, передбачених чинним законодавством.

При припиненні членства в ВПМУ членські внески не повертаються.

8.4.7. Може бути виключена з дорожньої профспілкової організації за рішенням дорожнього профспілкового комітету, в дві третини голосів присутніх членів комітету, за систематичні порушення рішень дорожнього комітету, відмову приймати участь у профспілкових акціях, що проводить дорожній комітет, штрейкбрехерство, несплату членських внесків більш терміну, встановленого цим комітетом.

Організація, що виключена з дорожньої профспілкової організації може оскаржити таке рішення до керівних органів профспілки.

Скарга повинна бути розглянута на першому засіданні Координаційної ради, але не пізніше ніж за 3 місяці.

8.4.8. Вищим керівним органом первинної профспілкової організації є збори (конференція).

Про дату скликання зборів (конференції) та їх порядок денний члени профспілки повідомляються в термін, визначений її виборним органом, але не менше ніж за 10 календарних днів.

8.4.9. Рішення про скликання зборів (конференції) приймається виборним органом.

8.4.10. Норма представництва на зборах не встановлюється.

8.4.11. За рішенням виборного органу первинної профспілкової організації можуть створюватись відповідно цехові, дільничні та інші профспілкові організації, а в середині їх – профспілкові групи.

Повноваження таких виборних органів визначаються профспілковим комітетом організації

8.5. Дорожні профспілкові організації:

8.5.1. Об’єднують первинні профспілкові організації профспілки, які діють у відокремлених підрозділах відповідної залізниці.

8.5.2. Рішення про створення дорожньої профспілкової організації приймають первинні профспілкові організації ВПМУ, які діють у відокремлених підрозділах відповідної залізниці, або Координаційна рада.

8.5.3. Припинення діяльності дорожньої профспілкової організації проводиться за рішенням дорожньої профспілкової конференції, дорожнього профспілкового комітету, а при неможливості їх скликання - Координаційною радою ВПМУ.

8.5.4. Вступ до дорожньої організації та вихід з неї здійснюється на підставі протокольного рішення первинної профспілкової організації.

Рішення приймає голова дорожнього комітету з подальшим затвердженням дорожнім комітетом.

Про вхід та вихід первинної організації з дорожньої, дорожній комітет повідомляє Президію та Координаційну раду на першому після цього засіданні.

 

9. Збори (конференція).

9.1. Збори (конференція) проводяться не рідше одного разу на рік за рішенням профспілкового комітету, вимогою контролюючого органу або ¼ членів організації (первинних профспілкових організацій) у визначений ними термін.

9.2. Збори (конференція) первинної профспілкової організації:

- затверджують в межах своєї компетенції стратегію і тактику основних напрямків роботи організації та її структуру;

- заслуховують звіт голови профкому про його діяльність, доповідь голови ревізійної комісії про використання майна і коштів;

- обирають голову профкому, скарбника, членів профкому, ревізійної комісії та Координаційної ради, делегатів з’їздів та інших загально-профспілкових заходів на термін повноважень але не більше 3-х років;

- за поданням голови профкому затверджує заступника(ків) зі складу виборного органу;

- встановлюють розмір членських внесків членів організації та порядок їх використання, затверджуючи щорічно кошторис витрат;

- приймають рішення про проведення акцій протесту, резолюції, заяви, звернення;

- приймають рішення про реорганізацію чи ліквідацію первинної організації;

- можуть приймати інші рішення, які не суперечать цьому статутові та чинному законодавству;

- рішення зборів приймаються простою більшістю голосів, за винятком рішення про реорганізацію чи ліквідацію організації, яке приймається кваліфікованою більшістю голосів – не менше 2/3 від загальної кількості членів (делегатів) організації.

 

10. Виборний орган профспілкової організації - профспілковий комітет.

10.1. Профспілковий комітет первинної профспілкової організації:

10.1.1. Обирається на загальних звітно-виборних зборах (конференціях) на термін, визначений зборами (конференцією), але не більше ніж на 3 роки.

10.1.2. Засідання профспілкового комітету проводиться по мірі необхідності, але не менше ніж один раз на місяць. Засідання вважається дійсним, якщо в його роботі взяло участь не менше половини обраних членів профкому. Рішення приймається простою більшістю голосів обраних членів профкому.

10.1.3. Профспілковий комітет згідно своїх повноважень, передбачених ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»:

- укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

- разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

- разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

- разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

- разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

- бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

- бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;

- представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

- приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору; не виконує зобов’язань за колективним договором, якщо цей виборний орган профспілкової організації підписав колективний договір;

- дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами;

- бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов’язків;

- здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

- здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

- здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;

- здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

- разом з роботодавцем розподіляє у встановленому порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;

- приймає рішення про надання матеріальної та іншої допомоги членам ВПМУ, в межах рішення зборів про використання членських внесків. Приймає резолюції, заяви та звернення.

Може приймати інші рішення, які не суперечать цьому статутові та чинному законодавству.

10.2. Дорожній профспілковий комітет:

10.2.1. Формується з голів профкомів. Голова дорожнього профспілкового комітету є членом Президії профспілки від відповідної залізниці.

10.2.2. Засідання дорожнього комітету проводиться по мірі необхідності, але не менше ніж один раз на квартал. Засідання вважається дійсним, якщо в його роботі прийняло участь не менше двох третин первинних профспілкових організацій. Квота представництва одна організація-один голос. Рішення приймається простою більшістю голосів.

10.2.3. Дорожній комітет ВПМУ:

- обирає зі свого складу голову та його заступника;

- координує діяльність первинних профспілкових організацій надає їм допомогу у реалізації їх статутних прав, повноважень та обов’язків;

- укладає з начальником залізниці та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

- разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг для чого створює тимчасові та постійні громадські комісії;

- здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

- надає допомогу первинним профспілковим організаціям при укладанні ними колективних договорів і угод з відповідними роботодавцями;

- здійснює контроль за діяльністю відомчих культурно-освітніх закладів і спортивних споруд, координує їх роботу.

10.3. Голова профкому.

10.3.1. Голова профкому обирається зборами (конференцією) первинної або дорожньої організації. У випадку звільнення від основної роботи з головою профкому укладається трудовий договір з розміром оплати праці не нижчим середнього заробітку за останнім місцем роботи.

10.3.2. Голова профкому організовує його роботу, вирішує поточні питання, крім віднесених законодавством до виключної компетенції колегіальних профспілкових органів, або цим Статутом до компетенції зборів (конференції), первинної (дорожньої) організації, звітує про свою роботу перед членами профкому та зборами організації.

10.3.3. Усі документи профкому, крім фінансових, підписуються головою профкому.

Фінансові документи профкому підписуються головою профкому та скарбником чи їх заступниками, які мають право підпису фінансових документів.

10.3.4. Голова профкому представляє інтереси первинної чи дорожньої організації та її членів і без довіреності може виступати від імені відповідної організації у всіх державних, включно судових, органах, у відношеннях з роботодавцями, фізичними та юридичними особами, громадськими організаціями, трудовими колективами та іншими суб’єктами правовідносин.

10.4. Скарбник первинної профспілкової організації.

10.4.1. Скарбник первинної профспілкової організації обирається зборами (конференцією) організації.

10.4.2. Скарбник здійснює облік коштів первинної організації, оформляє відповідні фінансові документи та підписує їх разом з головою профкому чи його заступником. Звітує про свою діяльність перед членами профкому та зборами організації.

10.5. Повноваження профспілкової організації, де виборні органи не створюються виконує профспілковий представник.

 

11. Профспілковий представник.

11.1 Профспілковий представник - керівник профспілкового органу, профорганізатор, уповноважений на представництво рішенням Координаційної ради згідно розробленого і затвердженого нею «Положення про профспілкового представника».

11.2. Свої повноваження профспілковий представник здійснює в організаціях, де виборні органи не створюються, в межах прав, які надані Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і «Положенням про профспілкового представника ВПМУ».

11.3. Професійний представник дає згоду на розірвання трудового договору членів профспілки, а також представляє їх інтереси згідно статуту.

11.4. Звільнення профспілкового представника, крім додержання загального порядку, допускається лише за наявності попередньої згоди виборного органу, членом якого він є, а також вищестоящого виборного органу.

 

12. Членство. Права та обов’язки членів ВПМУ.

12.1. Членами Вільної профспілки машиністів України можуть бути робітники локомотивних бригад та наймані працівники підприємств залізничного транспорту, що визнають Статут ВПМУ, своєчасно сплачують членські внески, беруть участь в діяльності організації, виконують рішення виборних органів і не є членами інших профспілкових організацій.

12.2. Допускається прийом до профспілки найманих працівників інших професій галузей економіки України, які підтримують статутну діяльність профспілки.

12.3. Прийом до членів Вільної профспілки машиністів України проводиться первинною організацією за особистою заявою кожного окремого працівника.

12.4. Членство у профспілці наступає з дня подання заяви та зберігається незалежно від структурних перетворень у галузі та зміни форми власності.

Порядок обліку членів профспілки розробляється Президією та затверджується Координаційною радою.

12.5. Кожен член профспілки має право вільного виходу із профспілки за особистою заявою. Особи, які вийшли з профспілки, можуть бути прийняті повторно за рішенням зборів.

12.6. Член ВПМУ може бути виключений з профспілки рішенням виборного органу за систематичні порушення Статуту або несплату членських внесків протягом трьох і більше місяців підряд без поважних причин, за дискредитацію профспілки.

12.7. Членські внески при припиненні членства у профспілці не повертаються.

12.8. Членам профспілки видається профспілковий квиток єдиного зразка, затвердженого з’їздом.

12.9. Членство в профспілці зберігається у випадках:

а) тимчасового припинення роботи за фахом, у зв’язку з вихованням дітей, доглядом за хворими та інвалідами;

б) припинення роботи за фахом через хворобу, інвалідність, вихід на пенсію;

в) переводу на іншу роботу або звільнення внаслідок скорочення штатів.

12.10. При переході на керівні посади, члени ВПМУ можуть зберігати членство у профспілці без права займати керівні посади у виборних органах профспілки

12.11. Члени профспілки, призначені на керівні посади з правом прийому та звільнення з роботи чи накладання стягнень, припиняють членство в профспілці.

12.12. Члени профспілки мають право:

а) на отримання від профспілки безкоштовного правового та юридичного захисту;

б) на отримання матеріальної допомоги з коштів профспілки;

в) на колективний захист своїх професійних, соціально-економічних прав та інтересів;

г) обирати та бути обраними за особистою згодою до виборних органів;

д) вільно обговорювати всі питання роботи профспілки, її виборних органів, відкрито висловлювати та відстоювати свою думку;

е) вільного доступу до інформації про роботу профспілки, її виборних органів, фінансової звітності.

12.13. Члени профспілки зобов’язані:

а) виконувати вимоги Статуту профспілки та брати участь в її діяльності;

б) виконувати рішення профспілкових органів, зобов’язання за колективними договорами та угодами, підписаними ВПМУ;

в) своєчасно сплачувати членські внески, не допускати дій, які дискредитують організацію, сприяти її зміцненню та збільшенню її чисельності.

 

13. Майно та кошти ВПМУ.

13.1. Вільна профспілка машиністів України через керівні органи розпоряджається майном та коштами, що знаходяться на її балансі.

13.2. Кошти профспілки складаються з внесків первинних профспілкових організацій, коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

13.3. Кожна організація сплачує внески на рішення загально-профспілкових завдань у розмірі 0.3 % від заробітної плати членів профспілки.

В залежності від повноважень, делегованих членськими організаціями Президії профспілки, та отриманих від неї послуг Координаційна рада приймає для організації, після її письмового звернення, інший розмір внесків, передбачивши відповідні зміни до бюджету ВПМУ.

У разі несплати з вини організації членських внесків більше ніж 1 місяць за звітний період вона повинна сплачувати пеню у розмірі 0.5 % від суми сплати за кожну заборговану добу.

У разі несплати внесків більш ніж за 3 місяці з вини організації її представники позбавляються права ухвального голосу на засіданнях Координаційної ради та з’їзді. У цьому разі на першому за цим засіданні Координаційної ради розглядається питання про виключення організації з профспілки. Про можливість такого рішення профком організації-боржника повідомляється письмово не менш ніж за 1 місяць до засідання Координаційної ради.

Питання про виключення такої організації з ВПМУ може бути прийнято без присутності членів Координаційної ради від цієї організації.

13.4. Кошти ВПМУ використовуються на:

а) здійснення статутних цілей;

б) виплати, передбачені кошторисом, затвердженим профспілковими зборами або виборним органом відповідного рівня;

в) допомогу під час страйків та інших масових заходів.

13.5. Забороняється розподіл отриманих від діяльності профспілки доходів або їх частини серед засновників профспілки, членів профспілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів керівних та виконавчих органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

14. Ревізійні комісії.

14.1. Центральна ревізійна комісія обирається з’їздом і підзвітна лише з’їзду.

14.2. Центральна ревізійна комісія контролює діяльність виборних органів, правильність використання коштів, майна спілки, розглядає листи, скарги і заяви членів профспілки.

14.3. Ревізійні комісії первинних профспілкових організацій обираються на зборах і підзвітні лише тим органам, які їх обрали.

14.4. Голова комісії обирається із складу її членів.

14.5. Ревізійні комісії працюють на підставі "Положення про Ревізійну комісію", затвердженого з’їздом.

14.6. Суперечки, які виникають між ревізійною комісією та суб’єктами перевірки, розглядаються Координаційною радою.

 

15. Правовий статус.

15.1. Діяльність профспілки не передбачає одержання прибутку і провадиться на підставі Конституції України та законодавства України.

15.2. Профспілка, її організаційні ланки є юридичними особами і за законодавством України мають грошові кошти та поточні рахунки в банківських установах, печатки та штампи зі своєю назвою, власну символіку, яка затверджується їх вищими органами і реєструється в порядку, передбаченому законодавством України.

15.3. Ніхто не має права використовувати символіку ВПМУ, крім самої профспілки.

 

16. Прикінцеві положення.

16.1. Припинення діяльності ВПМУ може відбуватися шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску). Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з’їздом двома третинами голосів присутніх делегатів.

Одночасно з прийняттям такого рішення з`їзд приймає рішення про використання коштів та майна профспілки, що залишаються після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.

У разі ліквідації неприбуткової організації її активи передаються іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або передаються до доходу бюджету.

16.2. Оригінал Статуту Вільної профспілки машиністів України зберігається в Президії профспілки. Відповідальність за збереження оригіналу Статуту несе голова профспілки.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО зі змінами та доповненнями Координаційною Радою ВПМУ 15 червня  2016 року