24 березня 2016

Засідання Координаційної ради 16 березня 2016р.

16 березня відбулося засідання Координаційної ради.
Разом з поточними питаннями профспілки були розглянуті такі питання:
 
1.                       Про необхідність доопрацювання порядку розгляду звернень громадян на «Гарячу лінію» та приведення його у межі законодавства.
 
Прийнято рішення:
Звернутися до керівництва ПАТ «Українська залізниця» з пропозиціями:
1.                       Привести діяльність «гарячих ліній» ПАТ «Українська залізниця» «Стоп-корупція» та «Якість і сервіс» до вимог чинного законодавства.
2.                       Розробити єдиний Порядок розгляду звернень на «гарячі лінії» ПАТ «Українська залізниця» «Стоп-корупція» та «Якість та сервіс» керуючись діючим Законом України «Про звернення громадян» (представники ВПМУ готові прийняти участь у розробці Положення).
3.                       Не приймати до розгляду звернення громадян на «гарячі лінії» ПАТ «Українська залізниця» «Стоп-корупція» та «Якість та сервіс» які не відповідають вимогам Закону України «Про звернення громадян», а саме: не містять повних відомостей про заявника (прізвище, ім'я та по батькові ) та не містять відомостей про місце проживання заявника.
4.                       Не приймати до розгляду письмові звернення громадян на «гарячі лінії» ПАТ «Українська залізниця» «Стоп-корупція» та «Якість та сервіс» якщо документально не підтверджено факт проїзду заявника даним потягом ( квиток або інший проїзний документ (електронна копія квитка або іншого проїзного документа в разі звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).
5.                        Вважати неприпустимим наявність фактів притягнення до відповідальність працівників при проведенні розгляду заяв громадян «На гарячу лінію» з порушенням норм законодавства та Галузевої угоди, а саме: відсутність представників профспілки, членом якої є представник, при проведенні оперативних розборів, порушення термінів розгляду заяв, відсутність встановленого переліку інформації про заявника, тощо.
 
2.       Про незадовільний стан рухомого складу залізниць.
 
Прийнято рішення:
Вважати, що основними причинами, що привели до недопустимо низького технічного стану тягового рухомого складу є:
-   невиконання Кабінетом Міністрів України положень Закону України «Про залізничний транспорт» у частині закупівлі за рахунок Державного бюджету рухомого складу та повна неспроможність МІУ відстоювати інтереси залізничного транспорту на Державному рівні;
-   невиконання керівництвом Укрзалізниці п.3.1.1. Галузевої угоди щодо організації виробничого процесу, у частині забезпечення структурних підрозділів необхідними запасними частинами для проведення ремонтів рухомого складу.
 
3.       Про подальшу організацію медичного супроводу залізничників.
 
Прийнято рішення:
1.                       Звернутися до членів Правління ПАТ «Укрзалізниця» з пропозицією ввести посади виробничих (цехових) терапевтів при медичних закладах регіональних філій ПАТ «Українська залізниця».
2.                       Враховуючи обмежену кількість ліжко – місць, для забезпечення залізничників та пенсіонерів можливістю проведення медичних обстежень, розглянути питання про використання для їх проживання у відомчих профілакторіїв та санаторіїв що знаходяться недалеко від центрів охорони здоров’я.
 
4.         Про подовження плеч обслуговування локомотивними бригадами.
 
Прийнято рішення:
Враховуючи, що Наказ 40-Ц базувався на визначенні прав залізниць як окремих підприємств зі статусом юридичної особи, який вони втратили з 01.12.15. зі створенням ПАТ «УЗ», звернутися до правління ПАТ «УЗ» з пропозиціями:
-   терміново, разом з профспілками, приступити до розробки наказу, яким визначити особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку окремих категорій працівників, безпосередньо пов’язаних з рухом поїздів, на заміну Наказу 40-Ц;
-   на перехідний період, до введення зазначеного наказу, надати виключне право погодження режиму роботи локомотивних бригад більше ніж встановлено законодавством (більше 7 годин), центральним органам репрезентативних всеукраїнських профспілок, що є виборними органами ПАТ «УЗ».
 
5.         Про причини «замороження» реформування питань оплати праці та її зростання.
 
Прийнято рішення:
1.                       Вважати неприпустимим систематичне невиконання Укрзалізницею норм галузевої угоди щодо «забезпечення підвищення заробітної плати не менше ніж на 25% щодо підвищення заробітної плати у 2016 році у відповідності до норм галузевої угоди» (не менше 25%);
-   вважати неприпустимим використання коштів від зменшення ЄСВ на інші статті витрат крім ФОП;
-   встановити розмір компенсаційних витрат на відрядження 120 гр. на добу.
2.                       Звернутися до профспілок, що входять до СПО, з пропозицією щодо встановлення, при введенні переговорів по укладанню Колективного договору ПАТ «УЗ», обмежень місячних посадових окладів для вищого керівного складу Товариства не більше 5-ти середнього місячного посадового окладу залізничників безпосередньо пов’язаних з рухом поїздів.
 
6.         Про забезпечення залізничників форменим одягом та знаками розрізнення.
 
Прийнято рішення:
Домагатися від керівництва ПАТ УЗ:
1.                       Виділення коштів для виготовлення форменого одягу у відповідності до встановлених норм згідно діючого наказу № 219-Ц від 22.07.2005 року. Організувати пошиття форменого одягу та вчасне забезпечення ним працівників залізничного транспорту.
2.                       У всіх підрозділах ПАТ «Українська залізниця» створення умови для зберігання та утримання форменого одягу на підприємстві та не допускати порушень порядку носіння форменого одягу і його використання поза робочим місцем.
3.                       Організувати централізоване забезпечення залізничників знаками розрізнення, краватками і фурнітурою.
4.                       Розробити Порядок грошової компенсації за придбаний на власні кошти формений одяг та знаки розрізнення працівником підприємства, який при виконанні службових обов'язків зобов'язаний носити такий одяг, в разі його відсутності та несвоєчасної видачі.
 
7.         Про виконання норм Галузевої угоди у 2015 році.
 
Прийнято рішення:
1.                       Вважати невиконаними у 2015 році наступні пункти Галузевої угоди, які, у відповідності до п.4.19., надають право найманим працівникам організовувати страйки та інші акції протесту: 3.1.1, 3.2.1
а). п. 3.1.1. Створювати умови для високопродуктивної та ефективної праці залізничників.
Відповідальність за організацію виробничого процесу покладається на керівників залізниць та їх структурних підрозділів, підприємств, організацій, установ галузі.
Обґрунтування. Адміністрація Укрзалізниці на протязі 2015 року не виконувала у повному обсязі свої зобов’язання, визначені у цьому пункті, у частині забезпечення технологічного процесу ремонту та утриманню ТРС та інших технічних засобів запасними частинами, що привело до критично низького стану залізничну техніку при якій неможливо забезпечити необхідний рівень об’ємів перевезень пасажирів та вантажів, а також безпеку руху поїздів.
Результатом цього стало зменшення завантаження працівників, скорочення чисельності працюючих, зростання соціальної напруги у колективах.
б.) частина друга п.2.1. Домагатися підвищення заробітної плати залізничників не нижче темпів зростання заробітної плати в галузях економіки та забезпечувати підвищення рівня заробітної плати не менше ніж на 25 відсотків щороку.
Обґрунтування. Адміністрація Укрзалізниці брала на себе конкретне зобов’язання «забезпечувати підвищення рівня заробітної плати не менше ніж на 25 відсотків щороку». Разом з цим, зростання заробітної плати за 2015 рік склало 9,1%, при інфляції 43,5%.
2.                       Вважати виконаним не у повному обсязі п. 3.1.11. у частині видачі безкоштовно і на пільгових умовах форменого одягу окремим категоріям залізничників.
3.                       Наполягати на офіційній участі представників ВПМУ при підведенні підсумків виконання Галузевої угоди у 2015 році, як повноправних представників найманих працівників галузі.