Положення про оплату праці працівників АТ "Укрзалізниця"

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Українська залізниця»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про оплату праці працівників акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Положення) розроблене відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України «Про оплату праці», «Про запобігання корупції», Генеральної угоди, Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – АТ«Укрзалізниця»), та є невід’ємною частиною Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками (далі – Галузева угода).

1.2. Положення запроваджується з метою узгодження корпоративних цінностей, цілей, результатів діяльності з винагородою, посилення мотивації до підвищенняефективностідіяльності,особистоївідповідальності,безперервного розвитку та організації єдиної прозорої системи управління оплатою праці.

1.3. Положення є нормативно-правовим актом, який регламентує питання організації оплати праці, порядок і умови оплати праці та визначення індивідуальної заробітної плати працівників АТ «Укрзалізниця», у тому числі працівників апарату управління АТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій та їх структурних підрозділів (далі – Підрозділи).

1.4. Джерелом коштів на оплату праці є частина доходу АТ «Укрзалізниця», інші кошти, одержані в результаті господарської діяльності відповідно до законодавства України, або інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

1.5. Виплати, які не передбачені цим Положенням, проводяться у порядку, передбаченому законодавством України про працю та іншими нормативними актами АТ«Укрзалізниця», за погодженням з відповідним профспілковим

1.6. Норми, передбачені Положенням, є обов’язковими для впровадження у Підрозділах АТ «Укрзалізниця».

1.7. Основою організації оплати праці працівників АТ«Укрзалізниця» є тарифна система, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових (місячних) окладів.

1.8. Назви посад (професій) установлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327, а кваліфікаційні категорії (розряди, класи) – відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.9. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових (місячних) окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України, Галузевою угодою, та погоджуються з відповідним профспілковим органом.

1.10. Коригування середнього заробітку (в усіх випадках його збереження) проводиться з дотриманням вимог законодавства України за погодженням з відповідним профспілковим органом.

1.11. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати проводиться відповідно до законодавства України.

1.12. На період дії режиму антитерористичної операції годинні тарифні ставки, посадові (місячні) оклади працівників АТ «Укрзалізниця», які за рішенням керівництва антитерористичної операції залучалися до участі в забезпеченні її проведення безпосередньо в районах, де проходить така антитерористична операція, підвищуються на 50 відсотків за фактично відпрацьований час у таких районах. Підвищення здійснювати за наявності підтверджуючих документів з Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

1.13. Працівникам, що виконують посадові обов’язки на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил на підконтрольній українській владі території, встановлюється доплата до годинних тарифних ставок, посадових (місячних) окладів у розмірі 25 відсотків за фактично відпрацьований час з дотриманням норм законодавства України про працю.

1.14. Тарифні ставки, посадові оклади, оклади працівників (з урахуванням підвищення, передбаченого пунктом 4.1 цього Положення), які постійно працюють на дільницях, розташованих на територіях, яким надано статус гірських або 80 відсотків довжини яких знаходиться в районах, що розташовані на територіях, яким надано статус гірських, підвищуються відповідно до законодавства на 25 відсотків.

1.15. Оплата праці медичних працівників та працівників медичних закладів, які входять до складу АТ «Укрзалізниця», до затвердження Положення про оплату праці працівників філії «Центр охорони здоров’я», лікувально- профілактичних закладів регіональних філій АТ«Укрзалізниця» здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці  працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) та наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1209/11489 (зі змінами).

Посадові оклади працівників апарату управління філії «Центр охорони здоров'я» встановлюються за схемами посадових окладів, які визначені у додатку 32 цього Положення.

Годинні тарифні ставки, оклади працівників апарату управління філії «Центр охорони здоров'я», які не передбачені у додатку 32, встановлюються відповідно до додатку 1 (1-й рівень), додатків № 2-4, 7 цього Положення.

2. Оплата праці робітників

2.1. Загальні положення

2.1.1. Основою організації оплати праці робітників є тарифні сітки, тарифні ставки, схеми окладів, викладені у додатках 1-40, 44-49 до цього Положення.

2.1.2. Тарифікація робіт, їх розподіл, віднесення до того чи іншого розряду кожної професії здійснюється на підставі норм, які зазначені в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників відповідного випуску чинної редакції.

2.1.3. Розмір мінімальної місячної тарифної ставки визначається шляхом множення годинної тарифної ставки робітника 1-го розряду першого рівня Тарифної сітки для оплати праці робітників (додаток 1) на середньомісячну норму годин за графіком п’ятиденного робочого тижня з тривалістю робочого дня 8 годин. Середньомісячна норма годин заокруглюється за правилами математики до одного знаку після коми; місячна тарифна ставка – до гривні.

2.1.4. Мінімальний розмір місячного окладу для робітників, робота яких не тарифікується (за просту некваліфіковану працю), встановлюється не нижче 90 відсотків місячної тарифної ставки робітника 1-го розряду, зайнятого на роботах, що не пов’язані з рухом поїздів, виготовленням, ремонтом та обслуговуванням рухомого складу.

2.1.5. Тарифна ставка робітника 1-го розряду диференціюється за видами робіт (виробництв) та за окремими професійними групами робітників (додаток 1 цього Положення).

2.1.6. Розмір тарифної ставки, місячного окладу робітника відповідної професійно-кваліфікаційної категорії (розряду) визначається у штатному розписі та встановлюється наказом.

2.1.7. Бригадир (звільнений) тарифікується на один розряд вище робітника найвищої кваліфікації у бригаді, якою він керує, але не нижче 5-го розряду.

2.1.8. Працівникам, за якими збережено 38-годинний робочий тиждень, а саме: жінкам, які працюють оглядачами-ремонтниками вагонів, оглядачами вагонів, слюсарями з ремонту рухомого складу, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів, проводиться доплата до місячної норми робочих годин.

2.2. Оплата праці робітників основних (масових) професій.

2.2.1. Оплата праці робітників Підрозділів може здійснюватися за відрядною або почасовою формами та такими системами: прямою почасовою, прямою відрядною, почасово-преміальною, відрядно-преміальною, відрядно- прогресивною, відрядно-регресивною, непрямою відрядною, за індивідуальними або колективними показниками (індивідуально-відрядна, колективно-відрядна (бригадна)), акордною, акордно-преміальною, комісійною та за іншими системами, не забороненими законодавством України.

2.2.2. Особливості оплати праці робітників, робота яких тарифікується за тарифною сіткою (додаток 1 цього Положення).

Тарифна сітка для оплати праці робітників складається з 4 рівнів:

перший рівень – для тарифікації робіт та визначення тарифних ставок робітників Підрозділів, які зайняті на:

 • роботах, що не пов’язані з рухом поїздів, виготовленням, ремонтом та обслуговуванням рухомого складу;
 • виготовленні залізобетонних конструкцій;

другий рівень – для тарифікації робіт та визначення тарифних ставок робітників Підрозділів, які зайняті на:

 • роботі з ремонту, обслуговування і налагодження основного технологічного устаткування, пристроїв сигналізації, централізації, блокування, автоматики, механізованих сортувальних гірок, апаратури та пристроїв зв’язку, контактної мережі;
 • роботі з ремонту, обслуговування і налагодження електромеханічного обладнання, машин, механізмів, контрольно-вимірювальних приладів;
 • ремонті, поточному утриманні колії, штучних споруд та земляного полотна й інших технічних засобів, пристроїв і обладнання господарства колії;
 • ремонті та налагодженні іншого технологічного обладнання і технічних засобів;
 • роботі, безпосередньо пов’язаній з рухом поїздів та перевезенням вантажів і пасажирів;
 • екіпіруванні та підготовці рухомого складу до перевезень;
 • вантажно-розвантажувальних роботах для робітників бригад механізованих дистанцій вантажно-розвантажувальних робіт;
 • верстатних роботах з обробки металу, інших матеріалів різанням на металообробних верстатах; роботах із холодного штампування металу і інших матеріалів; при виготовленні та ремонті інструменту й технологічного обладнання регіональних філій.

третій рівень - для тарифікації робіт та визначення тарифних ставок робітників регіональних філій, які зайняті на:

 • роботі, що пов’язана з виготовленням, ремонтом та технічним обслуговуванням рухомого складу,
 • підготовці вагонів та локомотивів до перевезень;
 • ремонті, налагодженні і обслуговуванні потужних і особливо складних залізнично-будівельних, колійних та будівельних машин і механізмів, особливо складного та унікального обладнання та устаткування;
 • верстатних роботах з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах;
 • роботах з холодного штампування металу і інших матеріалів;
 • роботах з виготовлення і ремонту інструменту та технологічного устаткування;
 • роботах по ремонту та виготовленню рухомого складу;
 • для тарифікації робіт та визначення тарифних ставок робітників філій, які зайняті на:
 • роботі, що пов’язана з виготовленням, ремонтом та технічним обслуговуванням рухомого складу;
 • верстатних роботах з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах;
 • роботі із холодної штамповки металу й інших матеріалів;
 • роботі з виготовлення і ремонту інструменту та технологічного устаткування; ремонті, налагодженні та обслуговуванні основного технологічного, електро- та енергетичного, експериментального й наукового обладнання, машин, механізмів, електронно-обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики та іншого технологічного обладнання та технічних засобів; ремонті, налагодженні і обслуговуванні особливо складного та унікального обладнання та устаткування;
 • роботі з видобування й переробки нерудних будівельних матеріалів на відкритих гірничих роботах, роботах на поверхні діючих шахт, шахт, що будуються, кар’єрів, рудників, на переробці нерудних матеріалів;

четвертий рівень – для тарифікації робіт та визначення тарифних ставок робітників Підрозділів, які зайняті на:

 • роботі з управління потужними і особливо складними залізнично- будівельними, колійними та будівельними машинами і механізмами;
 • відновних роботах відновними поїздами (виключно працівники бульдозерів, кранів на залізничному ходу і трактористи відновних поїздів);
 • ремонтно-будівельних верхолазних роботах будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних підрозділів, які здійснюють капітальне будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, ремонт будівель і споруд.

Перелік робіт та професій робітників Підрозділів, оплата праці яких проводиться за другим та третім рівнями, визначено додатком 41 цього Положення.

Перелік машин та механізмів визначено додатком 43 цього Положення.

2.2.3. Провідникам пасажирських вагонів (особливого призначення) встановлені годинні тарифні ставки підвищуються від 10 до 20 відсотків.

2.2.4. Провідникам останніх (хвостових) вагонів пасажирських поїздів, прийомоздавальникам вантажу та багажу у поїздах (якщо вагон останній) встановлені годинні тарифні ставки (посадові оклади) підвищуються на 10 відсотків за фактично відпрацьований час в останньому (хвостовому) вагоні.

2.2.5. Оплата праці провідників пасажирських вагонів моторвагонних поїздів за роботу із підготовки тягового рухомого складу до комісійного огляду, у разі їхнього залучення до такої роботи, проводиться з розрахунку середнього заробітку за фактично відпрацьований час у межах норми робочого часу, але не більше 5 годин.

2.2.6. Провіднику пасажирського вагона при слідуванні стажером, місячний оклад встановлюється у розмірі 80 відсотків встановленого посадового окладу провідника пасажирського вагона (моторвагонного поїзда) з нарахуванням доплати за роботу у вечірній та нічний час.

2.2.7. Порядок диференціації маневрових районів залізничних станцій за ступенями напруженості роботи для визначення тарифних розрядів робітників станцій визначається діючим положенням про порядок віднесення маневрових районів, станцій до напружених та малодіяльних.

2.2.8. Особливості оплати праці робітників-відрядників.

2.2.8.1. Відрядна форма оплати праці впроваджується для стимулювання збільшення виробітку продукції (послуг) на дільницях (у бригадах), на роботах, де можливі нормування, облік індивідуального (колективного) трудового внеску, кінцевого результату та збільшення обсягу робіт високої якості залежать від досвіду та вміння (кваліфікації) працівника.

2.2.8.2. Відрядна розцінка визначається на основі тарифної ставки того розряду, за яким тарифікована виконувана робота.

Визначення відрядної розцінки на підставі тарифної ставки розряду, присвоєного працівникові, не допускається.

У випадку коли працівнику-відряднику доручається виконання роботи, що тарифікується за розрядом, який нижче розряду, присвоєного працівникові, здійснюється виплата міжрозрядної різниці.

Міжрозрядна різниця розраховується як різниця між тарифними ставками розряду, присвоєного робітнику, і розряду, який відповідає роботі, що виконується.

Міжрозрядна різниця не виплачується у разі запровадження бригадної відрядної оплати праці, а також у випадках, коли за характером виробництва (робіт), виконання декількох робіт тарифікується за різними розрядами і входить до кола постійних обов’язків.

Міжрозрядна різниця виплачується за фактично відпрацьований час за умови, що робітник виконав норму виробітку, а відмінності (різниця) у тарифікації (між розрядом робітника і розрядом робіт) складає два і більше.

2.2.8.3. Для підвищення рівня нормування праці, керівники підрозділів АТ«Укрзалізниця», за погодженням з відповідним профспілковим органом, можуть:

 • встановлювати робітникам при переході на роботу за нормами, що розраховані за міжгалузевими, галузевими, іншими прогресивними нормативами з праці, за укрупненими і комплексними нормами, затвердженими в установленому порядку, підвищені до 20 відсотків відрядні розцінки за рахунок економії фонду оплати праці, отриманої від зниження трудомісткості продукції (робіт) у результаті перегляду норм виробітку (часу);
 • застосовувати для працівників із погодинною оплатою праці у разі переходу на роботу за нормованими завданнями, встановленими на основі технічно- обґрунтованих норм і нормативів праці, підвищені до 10 відсотків тарифні ставки в межах економії фонду оплати праці, яка отримана після вивільнення працівників;
 • виплачувати за рахунок економії фонду оплати праці, отриманого від зниження трудомісткості продукції (робіт) в результаті перегляду норм і нормативів трудових затрат, робітникам, які проявили ініціативу з їх перегляду, одноразову винагороду з розрахунку одержаної економії за період до 6 місяців; у разі зміни норм, на підставі проведення організаційно-технічних заходів, встановлювати робітникам на період освоєння нових норм доплату, але не більше ніж на 6 місяців.

Одержана економія може бути використана для одноразового преміювання майстрів, технологів, працівників із нормування праці та інших фахівців, які брали безпосередню участь у розробці і впровадженні нових нормативів з праці, підготовці та проведенні відповідних організаційно-технічних заходів.

2.2.9. У підрозділах регіональних філій, філій «Пасажирська компанія», «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин», «Центр з будівництва та ремонту колії», «Центр з будівництва та ремонту інженерних споруд», бригадирам (звільненим) на роботах з ремонту рухомого складу, з поточного утримання колії, штучних споруд та земляного полотна тарифні ставки (з урахуванням підвищення, передбаченого пунктом 4.1 цього Положення) можуть підвищуватися від 10 до 15 відсотків.

2.2.10. Робітникам, які зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах, переробкою експортно-імпортних вантажів на прикордонних станціях, за рішенням керівництва регіональної філії та погодженням із відповідним профспілковим органом, тарифні ставки (посадові оклади) підвищуються на 15 відсотків.

2.2.11. Складачампоїздів,якіразомзманевровимлокомотивомобслуговують кілька проміжних (лінійних) станцій, годинна тарифна ставка підвищується на 10 відсотків (з урахуванням підвищення, передбаченого пунктом 4.1 цього Положення).

2.3. Оплата праці водіїв автотранспортних засобів

2.3.1. Тарифні ставки водіїв автотранспортних засобів (далі – Водії) визначаються в залежності від типу, класу та технічних параметрів, які вказані у технічній характеристиці (паспорті) автотранспортного засобу (автомобіля).

2.3.2. Конкретний тип (клас) автотранспортного засобу закріплюється за Водієм у наказі.

2.3.3. Тарифніставки Водіїв визначені в додатку 2 цього Положення.

2.3.4. При роботі на вантажних автомобілях з причепом та напівпричепом годинна тарифна ставка встановлюється без урахування вантажопідйомності причепів та напівпричепів.

Тарифні ставки водіїв вантажних бортових автомобілів, які обладнані для перевезення людей, визначаються на основі вантажопідйомності базових автомобілів.

2.3.5. Під час роботи на автомобілях-рефрижераторах при перевезенні швидкопсувних вантажів тарифна ставка встановлюється на рівень вище тарифної ставки, встановленої для автотранспортного засобу відповідної вантажопідйомності.

2.3.6. При роботі на закріплених автомобілях різних типів, класів, призначення, оплата праці Водію здійснюється за виконуваною роботою, але не нижче середнього заробітку.

2.3.7. Надбавка за класність Водіям, що встановлена кваліфікаційною комісією (відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск № 69 «Автомобільний транспорт», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 №136), виплачується у таких розмірах:

 • водіям 2-го класу – 10 відсотків;
 • водіям 1-го класу – 25 відсотків.

Нарахування проводиться відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340 «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09. 2010 р. за N 811/18106, на встановлену годинну тарифну ставку за відпрацьований робочий час за професією Водія.

2.3.8. Керівники Підрозділів, за погодженням з відповідним профспілковим органом, можуть вводити ненормований робочий день для водіїв легкових автомобілів, автомобілів лабораторій, водіїв мікроавтобусів, вантажно- пасажирських автомобілів при перевезенні аварійних бригад, а також автомобілів-експедицій та вишукувальних партій у період їх роботи в польових умовах із доплатою від 10 до 25 відсотків місячної тарифної ставки (посадового окладу) за фактично відпрацьований час.

Встановлення та перегляд доплат проводити не рідше одного разу на півріччя календарного року.

2.3.9. Тарифні ставки Водіїв підвищуються на:

 • 12 відсотків при роботі на вантажних автомобілях за час роботи на відкритих гірничих роботах, розкривних роботах, добуванні нерудних матеріалів, сировини для основного виробництва, перевезенні гірничої маси;

Перелік таких робіт, окремих розрізів та кар’єрів з особливими умовами праці затверджується АТ «Укрзалізниця».

 • 20 відсотків – на автомобілях з причепами (для водіїв-почасовиків);
 • 24 відсотки – на важкодоступних уступах, розрізах і кар’єрах.

Тарифні ставки підвищуються виключно за фактично відпрацьований час на зазначених роботах.

2.3.10. Доплата за роботу у вечірній та нічний час проводиться на загальних підставах відповідно до порядку, визначеному в розділі 6 цього Положення.

2.3.11. Водіям легкових автомобілів, які мають посвідчення водія 1-го класу, при роботі в містах з чисельністю населення понад 500 тис. осіб, замість тарифної ставки може встановлюватися посадовий оклад у розмірі, який визначений у додатку2 цього Положення. Надбавка за класність при цьому не встановлюється і не виплачується.

Рішення про встановлення посадового окладу водію легкового автомобіля за рекомендацією Комісії з питань оплати праці відповідного рівня управління приймає керівник Підрозділу за погодженням з відповідним профспілковим органом (розділ 10 цього Положення).

2.4. Оплата праці робітників, робота яких не тарифікується

2.4.1. Оплата праці робітників найпростіших професій здійснюється за почасовою або почасово-преміальною системами.

2.4.2. Оклади для оплати праці робітників, робота яких не тарифікується, визначені у додатку 3 цього Положення.

2.4.3. Доплати та надбавки до окладів встановлюються на загальних підставах відповідно до порядку, визначеному у розділах 6 та 7 цього Положення.

2.5. Особливості оплати праці працівників локомотивних бригад

2.5.1. Цей розділ регламентує умови оплати праці працівників локомотивних бригад, які обслуговують локомотиви (електровози, тепловози, паровози) і моторвагонний рухомий склад (електропоїзди, дизель-поїзди, рейкові автобуси –далі МВРС).

2.5.2. Робітникам локомотивних бригад структурних підрозділів регіональної філії, філії «Українська залізнична швидкісна компанія», філії «Енергоремтранс», філії «Пасажирська компанія» встановлюються наступні годинні тарифні ставки, грн.:

Машиніст електровоза, тепловоза,

паровоза, електропоїзда, дизель-поїзда                 – 54,12

Помічник машиніста електровоза,

тепловоза, паровоза, електропоїзда,

дизель-поїзда                                                              43,30

Кочегар паровоза                                                        36,38

Годинні тарифні ставки встановлені з урахуванням умов праці.

2.5.3. При роботі з пасажирськими та приміськими поїздами, які згідно з діючим графіком руху прямують по диспетчерських дільницях зі швидкістю до 100 км/год, у тому числі при роботі на локомотиві в одиночному слідуванні (МВРС), встановлені годинні тарифні ставки підвищуються на 25 відсотків.

2.5.4. При роботі з пасажирськими та приміськими поїздами, які згідно з діючим графіком руху прямують по диспетчерських дільницях зі швидкістю від 100 км/год. до 140 км/год, у тому числі при роботі на локомотиві в одиночному слідуванні(МВРС),встановлені годинні тарифні ставки підвищуються на 40 відсотків.

2.5.5. прямують по диспетчерських дільницях зі швидкістю понад 140 км/год, у тому числі при роботі на локомотиві в одиночному слідуванні, встановлені годинні тарифні ставки підвищуються на 50 відсотків.

2.5.6. При роботі з пасажирськими поїздами, які згідно з діючим графіком руху прямують зі швидкістю понад 140 км/год, оплата праці робітників локомотивних бригад філії «Українська залізнична швидкісна компанія», Швидкісне депо філії «Пасажирська компанія» здійснюється за годинними тарифними ставками, грн.:

машиніст електровоза (електропоїзда)                        - 92,08

помічник машиніста електровоза

(електропоїзда)                                                                 - 69,07.

Годинні тарифні ставки встановлені з урахуванням умов праці.

2.5.7. При роботі з наскрізними, дільничними, збірними, передаточними, вивізними, господарчими, відновними, снігозбиральними та іншими поїздами, на диспетчерському локомотиві, на підштовхуванні поїздів, з вагонами спеціального призначення, у тому числі при роботі на локомотиві в одиночному слідуванні, встановлені годинні тарифні ставки підвищуються на 25 відсотків.

2.5.8. При роботі з великоваговими та довгосоставними наскрізними і дільничними, вивізними і збірними поїздами (понад 350 осей, здвоєні вантажні поїзди, поїзди, вага яких перевищує уніфіковану норму), у тому числі при роботі на локомотиві в одиночному слідуванні, годинні тарифні ставки підвищуються на 40 відсотків.

2.5.9. У разі роботи на дільницях обслуговування, у тому числі по обороту (крім робіт, які визначені п.2.5.10 цього Положення), встановлені пунктами 2.5.2 та 2.5.6 цього Положення годинні тарифні ставки (з урахуванням коефіцієнтів, передбачених пунктами 2.5.3-2.5.5, 2.5.7, 2.5.8 цього Положення) підвищуються у разі протяжності дільниці:

від 250 км до 330 км включно       на 10 відсотків

понад 330 км до 450 км включно  на 15 відсотків

понад 450 км                                   на 20 відсотків

2.5.10. При виконанні маневрових робіт на залізничних станціях, на екіпіруванні локомотивів, на інших роботах, в тому числі при роботі на локомотиві в одиночному слідуванні, встановлені годинні тарифні ставки підвищуються на 15 відсотків.

2.5.11. Для робітників локомотивних бригад, які працюють на дільницях вузької колії (750 мм), встановлені пунктом 2.5.2 цього Положення годинні тарифніставки(зурахуваннямкоефіцієнтів,передбаченихпунктами2.5.3-2.5.5, 2.5.7, 2.5.8 цього Положення) зменшуються на 10 відсотків.

Для робітників локомотивних бригад дитячих залізниць годинні тарифні ставки, встановлені пунктом 2.5.2 цього Положення, зменшуються на 10 відсотків.

2.5.12. Машиністам локомотивів (МВРС), помічникам машиністів локомотива (МВРС) встановлюється щомісячна надбавка за наявність прав управління у відсотках до тарифної ставки в таких розмірах:

 

Назви професії і

наявність класу кваліфікації

При наявності

одного права

управління

двох прав

управління

трьох і більше

прав управління

Машиніст І класу

15

20

25

Машиніст ІІ класу

10

15

20

Машиніст ІІІ класу

5

10

15

Машиніст

 

5

10

Помічник машиніста

5

10

10

Помічнику машиніста локомотива (МВРС), який без поважних причин письмово відмовився від призначення машиністом локомотива (МВРС), виплата надбавки відміняється.

2.5.13. Надбавка, передбачена пунктом 2.5.12 цього Положення, обчислюється з розрахунку переважаючої тарифної ставки за фактично відпрацьований час з урахуванням часу простою на діючих локомотивах (МВРС) на шляху прямування.

2.5.14. У разі зміни виду тяги або переведення на нижче оплачувану роботу робітників локомотивних бригад оплата проводиться з дотриманням вимог статей 32, 33 і 114 Кодексу законів про працю України.

2.5.15. Доплата за роботу в надурочний час проводиться із розрахунку годинних тарифних ставок за переважаючим видом руху родом роботи за обліковий період.

2.5.16. Оплата часу простою робітників локомотивних бригад на діючих локомотивах (МВРС) на шляху прямування здійснюється за годинною тарифною ставкою переважаючого виду руху роду роботи за поїздку.

2.5.17. Оплата часу простою локомотивної бригади при очікуванні поїзда, часу прямування робітників локомотивних бригад від місця постійної роботи до пункту для приймання локомотивів, часу повернення до місця постійної роботи після здавання локомотива, часу очікування прямування пасажиром, часу відпочинку понад норму (перевідпочинку) локомотивних бригад у пунктах обороту (підміни) проводиться за встановленою годинною тарифною ставкою, визначеною пунктом 2.5.2 цього Положення.

2.5.18. При проведенні обкатки локомотивних бригад на нових дільницях обслуговування, серіях локомотивів (МВРС) оплата праці здійснюється за середнім заробітком.

2.5.19. При проведенні практичних випробувань на допуск до самостійної роботи машиністом локомотива (МВРС), помічником машиніста локомотива (МВРС) оплата праці здійснюється у розмірі 80 відсотків тарифної ставки відповідного виду руху роду роботи машиніста локомотива (МВРС), помічника машиніста локомотива (МВРС) за виконувану роботу.

2.5.20. При залученні машиніста локомотива (МВРС) до виконання функцій провідника з метою забезпечення безпечного та раціонального режиму руху поїздів дільницею (у випадках відсутності в основної локомотивної бригади дозволу для роботи на цій дільниці) оплата праці здійснюється за тарифними ставками відповідного виду руху роду роботи.

2.5.21. Оплата часу стажування на посаді машиніста-інструктора локомотивних бригад упродовж одного місяця з відривом від основної роботи проводиться за середнім заробітком.

2.5.22. При обслуговуванні локомотивів (МВРС) закріпленим способом старшомумашиністулокомотива(МВРС)встановлюєтьсядоплатаурозмірі 10відсотків тарифної складової за фактично відпрацьований час в обліковому періоді незалежно від кількості відпрацьованих годин на закріпленому локомотиві (МВРС).

2.5.23. У разі переведення машиніста локомотива (МВРС) І або ІІ класу кваліфікації на посаду машиніста-інструктора локомотивних бригад або чергового локомотивного (моторвагонного) депо (основного, зворотного) надбавказанаявністьправуправліннязберігаєтьсяіобчислюєтьсязрозрахунку встановленого посадового окладу.

2.5.24. У разі переведення машиніста локомотива, чергового локомотивного (моторвагонного) депо (основного, зворотного) або машиніста-інструктора локомотивних бригад на посаду заступника начальника локомотивного (моторвагонного)депо(зексплуатації)ранішевстановленанадбавказанаявність прав управління зберігається і обчислюється із розрахунку встановленого посадового окладу.

2.5.25. При роботі машиністів локомотивів регіональних філій в одну особу встановлюється доплата до тарифних ставок, встановлених пунктом 2.5.2 цього Положення (зурахуванням коефіцієнтів, передбачених пунктами 2.5.7, 2.5.10 цього Положення), в таких розмірах:

Види робіт

відсоток доплати

на розформуванні, формуванні поїздів на сортувальних станціях, інших станціях і дільницях маневрової роботи сортувальних станцій при завантаженості локомотива обсягами робіт

 

70 відсотків і більше

60

менше 70 відсотків

50

на вивізній роботі при завантаженості локомотива обсягами робіт

 

70 відсотків і більше

50

менше 70 відсотків

40

на маневровій роботі при депо, інших маневрових районах,

екіпіруванні локомотивів, на передаточній, господарській роботі та підштовхуванні

 

40

2.5.26. Рівень завантаженості локомотива обсягами робіт при виконанні маневрової роботи визначається не рідше одного разу на рік дирекцією залізничних перевезень або станцією (позакласною, І класу) відповідно до типових норм часу на маневрові роботи, що виконуються на станціях регіональних філій.

2.5.27. Для визначення завантаженості локомотивів обсягами робіт на вивізній роботі (у тому числі при депо) аналізується час використання їх за швидкостемірними стрічками і маршрутами машиністів за 10 діб.

Рівень (відсоток) завантаженості локомотива обсягами робіт у середньому за добу визначається:

Рівень завантаженості локомотива%= (     час у русі (хвилин) / (24год х 60хвилин)   ) х 100 

2.5.28. У випадку залучення локомотивних бригад для підготовки тягового рухомого складу (МВРС) до комісійного огляду, оплата праці за зазначений період проводиться з розрахунку середнього заробітку за фактично відпрацьований час у межах норми робочого часу, але не більше 7 годин.

2.5.29. Робітникам локомотивних бригад філій (заводів), які здійснюють маневрову роботу на станціях та перегонах, встановлюються такі годинні тарифні ставки, грн.:

машиніст                                                                               51,10

помічник машиніста                                                            38,32.

Робітникам локомотивних бригад транспортних цехів філій (заводів) встановлюються такі годинні тарифні ставки, грн.:

на вирішальних дільницях виробництва і напружених районах

машиніст

43,30

помічник машиніста

32,47

на інших   дільницях                   виробництва

 

машиніст

41,13

помічник машиніста

30,86.

Годинні тарифні ставки встановлені з урахуванням умов праці.

Якщо технологією роботи передбачається робота на локомотиві у дві особи, то доплата машиністу локомотива за виконання роботи помічника машиніста (на умовах суміщення) може бути встановлена з дотриманням умов пункту 6.5 цього Положення.

2.5.30. Робітникам локомотивних бригад філій, транспортних цехів філій (заводів) клас кваліфікації присвоюється відповідно до чинного положення про присвоєння класу кваліфікації машиністам локомотивів.

Надбавка за наявність прав управління встановлюється у розмірі, визначеному для машиністів локомотивів і помічників машиністів, які мають одне право управління.

2.5.31. Машиністам-інструкторам локомотивних бригад місячні оклади встановлюються в межах діапазону, визначеного в таблиці:

Назва структурного підрозділу

Місячні оклади, грн.

мін.

серед.

макс.

структурні підрозділи регіональних філій, філії «Пасажирська компанія»

11 470

12 330

13 190

філія «Українська залізнична швидкісна компанія»,

Швидкісне депо філії «Пасажирська компанія»

13 750

14 790

15 830

2.5.32. У разі залучення машиністів-інструкторів локомотивних бригад до виконання роботи машиніста локомотива (до трьох поїздок (змін) у місяць) оплатапраціздійснюєтьсязавиконувануроботупонадвстановленийпосадовий оклад на умовах суміщення в межах норми робочого часу.

2.5.33. Облік робочого часу та нарахування заробітної плати робітникам локомотивних бригад, проводиться за маршрутом машиніста, за табелем обліку використання робочого часу.

2.6. Особливості оплати праці працівників, які зайняті на роботах з поточного утримання колії, штучних споруд та земляного полотна

Оплата праці бригадирів, монтерів колії та інших працівників колійного господарства, які виконують роботи з поточного утримання колії, штучних споруд і земляного полотна залізниць широкої та вузької колій здійснюється відповідно до норм, визначених діючим положенням про порядок застосування системи організації оплати праці працівників, зайнятих на роботах з поточного утримання колії, штучних споруд та земляного полотна.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ, ПРОФЕСІОНАЛІВ, ФАХІВЦІВ ТА ТЕХНІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

3.1. Оплата праці керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців АТ«Укрзалізниця» здійснюється за почасово-преміальною системою оплати праці.

3.2. Основою організації оплати праці керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців є схеми посадових окладів, які визначені у додатках 4-40, 44-49 цього Положення.

3.3. Схеми посадових окладів згруповані відповідно до чинної організаційної структури АТ«Укрзалізниця» за видами (типами) підрозділів (виробництв) та рівнями управління.

3.4. Диференціація посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців здійснена залежно від масштабів та складності виробництва (надання послуг, обов’язків, робіт), рівня відповідальності, кваліфікації, умов праці та цінності посад, в т. ч. і через розподіл підрозділів за групами з оплати праці.

3.5. Кожній професійно-кваліфікаційній категорії присвоєно діапазон («вилку») співвідношень в оплаті праці.

3.6. Посадові оклади керівників окремих структурних підрозділів встановлюються за групами (класами) з оплати праці.

Групи з оплати праці затверджуються на основі діючих нормативних документів про віднесення структурних підрозділів до груп (класів) з оплати праці.

Перегляд груп з оплати праці, прийняття рішення щодо віднесення окремого підрозділу до тієї чи іншої групи (класу) з оплати праці проводиться щорічно у першому кварталі календарного року відповідно до показників.

У випадку перевищення показників, затверджених для 1-ї групи (позакласних) з оплати праці, посадові оклади керівників можуть бути збільшені:

при перевищенні показників (балів)

на 200-300%

 

на 10 відсотків

понад 300% до 500%

на 15 відсотків

понад 500%

на 20 відсотків

Рішення щодо підвищення посадових окладів керівникам зазначених підрозділів приймає Комісія з питань оплати праці відповідного рівня управління згідно з розділом 10 Положення.

3.7. Порядок встановлення посадових окладів:

3.7.1. Індивідуальні посадові оклади встановлюються в межах діапазону («вилки») посадових окладів відповідної професійно-кваліфікаційної групи, до якої належить посада, і визначаються штатним розписом.

3.7.2. Рекомендований розподіл працівників в структурному підрозділі в межах діапазону посадових окладів здійснюється наступним чином: 20відсотків працівників за максимальним розміром посадового окладу, 60 відсотків за середнім розміром та 20 відсотків за мінімальним.

3.7.3. У окремих випадках, виключно за рішенням Голови правління, та/або члена правління відповідального за напрямок управління персоналом та соціальної політики АТ«Укрзалізниця», трудовим договором (штатним розписом) можуть встановлюватися посадові оклади, відмінні від передбачених Положенням (тільки для посад номенклатури АТ«Укрзалізниця»), але не більше, ніж на 75 відсотків.

3.7.4. Базовим посадовим окладом є мінімальне значення в межах діапазону.

3.7.5. При прийнятті на роботу вперше в АТ«Укрзалізниця» працівнику встановлюється базовий посадовий оклад (мінімальне значення в межах діапазону).

У виключних випадках, у разі прийняття на роботу (переведенні на посаду) висококваліфікованого працівника в апарат управління АТ «Укрзалізниця», регіональної філії, філії, працівнику встановлюється посадовий оклад в межах відповідного діапазону із урахуванням його кваліфікації і ділових якостей, обсягу і складності виконуваних робіт.

Право на підвищення посадового окладу у межах діапазону («вилки») виникає через рік роботи працівника на посаді. У виключних випадках, за рішенням Комісії, підвищення посадового окладу може бути ініційовано раніше, але за умови виконання пунктів 3.7.5 та 3.7.6 цього Положення.

3.7.6. Підстави для підвищення посадового окладу в межах відповідного діапазону:

 • виконання ключових показників роботи (планових завдань) за підсумками календарного року;
 • відсутність дисциплінарних стягнень протягом періоду оцінювання (не менше року).

3.7.7. Додатковіпідставидляпідвищеннярозмірупосадовогоокладувмежах відповідного діапазону:

 • успішне розв’язання термінових і важливих завдань, досягнення найвищих у відповідній групі (категорії працівників) результатів за відповідний період;
 • виконання нових і більш складних завдань та функцій (наприклад, участь у проекті, підготовка та впровадження нових методологічних матеріалів тощо);
 • повна відповідність працівника встановленим кваліфікаційним вимогам до посади.

3.7.8. Рішення щодо збільшення розміру посадового окладу приймається Комісією з питань оплати праці відповідного рівня управління на підставі клопотання (листа) керівника Підрозділу.

3.7.9. Посади провідних професіоналів можуть вводитись в (на): апараті управління АТ«Укрзалізниця», апараті управління регіональної філії, філії, апараті управління дирекції залізничних перевезень, дирекції з будівництва, виробничих підрозділах І групи, підрозділах позакласних та І класу (за винятком підрозділів соціальної сфери), центрах стандартизації і метрології регіональних філій, експертно-технічних центрах регіональних філій, структурних (виробничих) підрозділах філії «Центр транспортної логістики».

3.7.10. Посада «менеджер з персоналу» може вводитись в (на): апараті управління АТ«Укрзалізниця», апараті управління регіональної філії, філії, їх виробничих підрозділах І, ІІ групи з оплати праці (за винятком підрозділів соціальної сфери), позакласних станціях та станціях І класу.

3.8. Оплата праці при тимчасовому заступництві.

3.8.1. Тимчасовим заступництвом вважається виконання працівником службових обов’язків за більш відповідальною посадою тимчасово відсутнього керівника і застосовується у разі виробничої необхідності.

3.8.2. Призначення працівника «тимчасово виконуючим обов’язки» допускається лише за  його згодою (частина перша статті 33 Кодексу законів про працю України) у порядку тимчасового переведення на іншу роботу на підставі наказу керівника.

3.8.3. Працівник, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника, на період заступництва звільняється від виконання обов'язків, обумовлених трудовим договором за основним місцем роботи.

3.8.4. У випадках тимчасового заступництва або покладання обов’язків працівнику проводиться виплата різниці в посадових окладах.

3.8.5. Різниця в посадових окладах виплачується лише тим працівникам, які відповідно до штатного розпису не є штатними заступниками відсутнього керівника.

На зазначену різницю в окладах нараховується премія за основні результати діяльності відповідно до діючого положення про преміювання.

Головний інженер права на виплату різниці в окладах за тимчасове заступництво не має.

3.8.6. Призначення працівника виконувати обов’язки (при покладанні обов’язків), у тому числі штатного заступника або головного інженера, за вакантною посадою з виплатою різниці у посадових окладах не допускається.

При призначенні працівника (покладанні обов’язків), у тому числі штатного заступника або головного інженера, виконуючим обов’язки керівника за вакантною посадою оплата праці здійснюється за посадовим окладом цієї посади.

3.9. У разі об’єднання назв посад одного класифікаційного розділу посадовий оклад встановлюється відповідно до першого найменування.

3.10. Оплата праці керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців за роботу у проектних групах проводиться відповідно до діючого положення, що регламентує роботу проектних груп.

4. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ

4.1. Годинні тарифні ставки і посадові оклади працівників, які зайняті на роботах, безпосередньо пов’язаних з рухом поїздіві які постійно виконуються на відкритому повітрі, підвищуються на 5 відсотків. Перелік професій і робіт визначено додатком 42 цього Положення.

Зазначеним категоріям працівників, у період особливо складних метеорологічних умов при температурі повітря мінус 20 градусів і нижче, плюс 30 градусів і вище, встановлюється доплата у розмірі 15 відсотків годинної тарифної ставки, посадового окладу за фактично відпрацьований час у таких умовах (з урахуванням підвищення, передбаченого першим абзацом). Фактично відпрацьованим часом у таких умовах вважаються години роботи з часу, коли відповідно до довідки Українського гідрометеорологічного центру (дорожньої геофізичної станції регіональної філії за можливості) було зафіксовано досягнення або перевищення зазначених меж температур, і до найближчого часу, коли зафіксовано температуру, що відповідає значенню до плюс 30 градусів та до мінус 20 градусів.

Іншим працівникам, крім визначених Переліком, доплата у розмірі 15 відсотків годинної тарифної ставки, посадового окладу за фактично відпрацьований час у таких умовах може встановлюватися за рішенням керівника регіональної філії, філії за погодженням з відповідним профспілковим органом.

4.2. Час прямування від постійного пункту збору до місця виконанняробіт і в зворотному напрямку (з урахуванням часу очікування транспортного засобу) поза межами робочої зміни оплачується з розрахунку тарифної ставки (окладу) працівника.

Умови обліку зазначеного робочого часу визначаються діючим положенням про особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників.

4.3. Оплата роботи у святкові, неробочі та вихідні дні проводиться відповідно до законодавства України.

4.4. Оплата роботи в надурочний час проводиться відповідно до законодавства України.

4.5. Особливості оплати праці при підсумованому обліку робочого часу коли обліковий період триває понад місяць:

4.5.1. Умови, облік та порядок застосування підсумованого обліку робочого часу (коли обліковий період триває понад місяць) визначено відповідним положенням АТ «Укрзалізниця».

4.5.2. Оплата праці робітників-погодинників здійснюється за фактично відпрацьований час у кожному місяці облікового періоду. Працівнику нараховується основна заробітна плата, встановлені доплати (у тому числі за роботу в святкові та вихідні години), надбавки, премія за основні результати роботи.

4.5.3. Оплата праці працівників, яким встановлено посадові оклади, за перші місяці облікового періоду здійснюється за посадовим окладом. Працівнику нараховується заробітна плата згідно з діючими умовами праці: основна заробітна плата, встановлені доплати (у тому числі за роботу в святкові та вихідні години), надбавки, премія за основні результати роботи.У разі перепрацювання (недопрацювання) норми годин у перші місяці, оплата здійснюється за посадовим окладом. В останньому місяці облікового періоду здійснюється перерахунок з урахуванням фактично відпрацьованого часу роботи в обліковому періоді.

4.5.4. Надурочні години, відпрацьовані понад встановлений робочий час, оплачуються в кінці облікового періоду у подвійному розмірі відповідно до законодавства України.

4.5.5. Годинна ставка для оплати надурочної роботи обчислюється шляхом ділення окладу, встановленого працівникові на момент нарахування зазначеної період, яке має розраховуватись з урахуванням норми тривалості робочого часу за обліковий період (статті 50-53, 67 і 73 Кодексу законів про працю України).

4.5.6. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.

4.6. Особливості оплати за час чергування працівників регіональних філій:

4.6.1. Порядок та умови організації чергування на об’єкті та вдома, перелік професій та посад працівників, які залучаються до цих чергувань, визначаються діючим положенням про порядок та умови організації чергування на об’єкті та вдома.

4.6.2. Оплата за години чергування на об’єкті та вдома здійснюється за тарифною ставкою (посадовим окладом), встановленою штатним розписом.

4.6.3. На основну заробітну плату (тарифну складову) за години чергування в межах місячної норми робочого часу нараховується надбавка за вислугу років та премія за основні результати діяльності.

4.7. Оплата праці при роботі за сумісництвом.

4.7.1. Робітники, професіонали, фахівці і технічні службовці мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати в неробочий час іншу роботу на умовах трудового договору.

4.7.2. Основною умовою для прийняття на роботу за сумісництвом є наявність вакантної посади у штатному розписі.

4.7.3. Працювати за сумісництвом не мають права керівники та їх заступники всіх рівнів управління за винятком здійснення наукової, викладацької і творчої діяльності.

4.7.4. Час роботи обліковується у табелі обліку використання робочого часу; загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не може перевищувати половини місячної норми робочого часу.

4.7.5. Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу з нарахуванням відповідних доплат, надбавок (крім надбавки за вислугу років), премій та інших заохочувальних виплат, передбачених цим Положенням.

4.8. Оплата за час простою.

4.8.1. Час вимушеного простою з причин, що не залежать від працівника, оплачується з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу, окладу), встановленого працівнику.

4.8.2. Час простою з вини працівника не не оплачується.

4.8.3. У разі простою працівник, за його згодою, може бути переведений на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, з урахуванням спеціальностіі кваліфікації терміном до одного місяця з оплатою праці за виконану роботу, але не нижче середнього заробітку за попереднім місцем роботи.

4.9. Оплата за період відрядження.

Працівникам, які направлені у службові відрядження, оплата праці здійснюється за виконану роботу за тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками з урахуванням доплат, надбавок, премій, винагороди за підсумками роботи за рік, але не нижче середнього заробітку, розрахованого відповідно до законодавства України.

4.10. Оплата праці працівників регіональних філій, філій які залучаються до роботи з очищення і прибирання стрілочних переводів та колії від снігу.

З метою забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту і безпеки перевезення вантажів та пасажирів у період складних метеорологічних умов, коли відбуваються такі природні явища, як снігопади, хуртовини, заметілі, оплата праці працівників регіональних філій, філій які залучаються до роботи з очищення і прибирання стрілочних переводів та колії від снігу, проводиться відповідно до діючого Положення про умови оплати праці працівників, які залучаються до роботи з очищення і прибирання стрілочних переводів та колії від снігу.

4.11. Відшкодування витрат працівникам АТ «Укрзалізниця», постійна робота яких відбувається в дорозі або має роз'їзний чи пересувний характер, під час службових поїздок у межахо бслуговуваних дільниць, у тому числі при роз’їздах за межі України, проводиться відповідно до діючого положення, яке регламентує ці питання.

4.12. Компенсація витрат працівникам регіональних філій та філій, які працюють вахтовим методом, проводиться відповідно до положення, яке регламентує ці питання.

4.13. Керівникам, професіоналам і фахівцям закладів професійного навчання робітників на виробництві, центрів професійного розвитку персоналу педагогічний стаж та категорії встановлюються відповідно до нормативних документів (наказів, інструкцій і т. п.) Міністерства освіти і науки України.

Посадовий оклад керівників навчальних закладів встановлюється в залежності від чисельності учнів.

Чисельність учнів визначається на підставі планової середньорічної чисельності на відповідний календарний рік. Планова середньорічна чисельність учнів визначається шляхом множення фактичної чисельності учнів з різними строками навчання, на відповідну кількість місяців навчання і діленням суми добутку на 12 місяців.

4.14. Оплата за години навчальних занять (лекцій).

4.14.1. У разі направлення працівника на курси підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва, за ним зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи за всі дні навчання, оплачується вартість проїзду до місця навчання і назад, виплачуються добові за кожний день перебування в дорозі у розмірі, що встановлений у АТ «Укрзалізниця» для службового відрядження, відшкодовуються витрати, пов’язані з наймом житлового приміщення.

4.14.2. Іногороднім працівникам протягом першого місяця навчання виплачуються добові в розмірі, встановленому для службових відряджень.

4.14.3. Інші гарантії і компенсації регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 695 «Про гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва».

4.14.4. Працівникам, які без звільнення від основної роботи залучаються до професійного навчання на виробництві як викладачі та консультанти теоретичного навчання при підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації кваліфікованих робітників, а також підвищенні кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців на виробництві, встановлюється доплата за одну годину навчання в розмірі:

 • при підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації кваліфікованих робітників – 3 відсотки від мінімальної місячної тарифної ставки, яка встановлена в АТ «Укрзалізниця»;
 • при підвищенні кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців:
  • за умови наявності затверджених навчально-тематичних планів, тестів, конспектів лекцій – 3 відсотки від мінімальної місячної тарифної ставки, яка встановлена в АТ «Укрзалізниця»;
  • за умови наявності конспектів лекцій в електронному вигляді, презентаційних матеріалів у форматі PowerPoint, тестів, роздаткового матеріалу, використання інтерактивних форм навчання (кейс-методів, ділових ігор, тренінгів з доданням програм до цих методів) – 6 відсотків від мінімальної місячної тарифної ставки, яка встановлена в АТ «Укрзалізниця».

4.14.5. Під час проведення стажування працівників з числа кадрового резерву на керівні посади, безпосередньому керівнику стажування проводиться доплата за керівництво стажуванням в розмірі 25 відсотків мінімальної місячної тарифної ставки в АТ«Укрзалізниця» за кожного працівника, який пройшов стажування протягом місяця.

4.14.6. При проведенні стажування та наставництва випускників навчальних закладів, працівників, які навчаються на виробництві, керівнику стажування (наставнику) проводиться доплата у розмірі 20 відсотків від мінімальної місячної тарифної ставки в АТ«Укрзалізниця» за один місяць стажування, але не більше 6 місяців.

4.14.7. Безпосереднім керівникам практики студентів вищих навчальних закладів на період проведення виробничої практики встановлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу за керівництво виробничою практикою за умови закріплення за керівником практики від одного до п’яти студентів.

4.14.8. Керівникам виробничої практики (які призначені з числа керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та кваліфікованих робітників) учнів (слухачів) професійно-технічних навчальних закладів на термін проходження ними виробничої практики щомісяця проводиться доплата у таких розмірах:

 • 10 відсотків від мінімальної місячної тарифної ставки, яка встановлена в АТ «Укрзалізниця» за наявності 1-2 учнів (слухачів);
 • 15 відсотків - 3-4 учнів (слухачів),
 • 20 відсотків – 5-7 учнів (слухачів),
 • 25 відсотків – 8-10 учнів (слухачів),
 • 30 відсотків – понад 10 учнів (слухачів).

Оплату праці кваліфікованих робітників і технічних службовців (інструкторів виробничого навчання), залучених без звільнення від основної роботи для професійно-практичної підготовки робітників (при їх підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації на виробництві) проводити (не більше шести місяців) в розмірі:

 • 15 відсотків від мінімальної місячної тарифної ставки, яка встановлена в АТ «Укрзалізниця» за наявності 1-3 робітника в місяць;
 • 20 відсотків від мінімальної місячної тарифної ставки, яка встановлена в АТ «Укрзалізниця» за наявності за 4-5 робітників в місяць.

4.14.9. Студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації, учням професійно-технічних училищ, які проходять практику на оплачуваних робочих місцях, оплата праці за час проходження практики здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 №992 «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики».

4.14.10. Оплата праці працівників, які прийняті на роботу учнями, за час їх навчання, проводиться відповідно до Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 700.

4.14.11. За час виробничого навчання, перекваліфікації, навчання іншим професіям, що проводиться без посередньо на виробництві, за штатним працівником зберігається середній заробіток за основним місцем роботи на весь термін виробничого навчання.

4.14.12. Технічним службовцям, які прийняті, як виняток, на роботу учнями, проводиться оплата за весь час навчання згідно з встановленою програмою за мінімальним посадовим окладом відповідної посади без категорії або найнижчого класу.

4.14.13. При проведенні підвищення кваліфікації працівників на професійних курсах без відриву від виробництва, технічного навчання в неробочий період, дистанційного навчання (працівникам, для яких неможливо його організувати оплачуються за тарифними ставками (посадовими окладами), встановленими штатним розписом.

4.14.14. При дистанційному навчанні в неробочий час оплата проводиться не більше як за 10 годин протягом двох тижнів.

4.14.15. Години навчання у неробочий період до робочого часу працівника не включаються.

4.14.16. Працівникам, які залучаються до проведення навчальних занять (лекцій), центрами професійного розвитку персоналу регіональних філій проводиться погодинна оплата як викладачам без категорії.

4.15. Оплата часу, витраченого для проходження періодичного медичного огляду та часу виконання державних обов’язків, здійснюється за середнім заробітком.

4.16. Індексація грошових доходів проводиться відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (далі – Порядок).

Право на індексацію (у тому числі розраховану та/або поточну) грошових доходів зберігається у випадку:

 • переведення (переміщення) працівника в межах АТ «Укрзалізниця»: на тимчасову роботу, з роботи за строковим трудовим договором на постійну посаду або інші робочі місця, з посади на посаду, на нові посади у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (базовий місяць для проведення індексації не змінюється);
 • зміни форми, системи оплати праці;
 • віднесення виробничих підрозділів до інших груп (класів) з оплаті праці (базовий місяць для проведення індексації не змінюється);
 • переведення на вищу тарифну ставку (оклад) (нарахування індексації здійснюється відповідно до абзацу четвертого пункту 5 Порядку);
 • переведення на нижчу тарифну ставку (оклад) (продовжується виплата індексації у розмірі, що склалася на дату переведення);
 • виходу з декретної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та з відпустки без збереження заробітної плати (базовий місяць - місяць останнього підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник);
 • демобілізації працівника, який був призваний на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятий на військову службу за контрактом базовий місяць – місяць останнього підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник).

У випадку підвищення кваліфікації, розряду, категорії, класу та приведення назви посади «професії» у відповідність з вимогами Класифікатора професій, базовий місяць для проведення індексації не змінюється, якщо у місяці зазначеного підвищення не відбулося загального підвищення тарифних ставок (окладів).

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суми індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

У випадку зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.

У випадку коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

У разі, якщо особою відпрацьовано неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

4.17. При підвищенні годинних тарифних ставок (посадових окладів, окладів) на певний визначений коефіцієнт (коефіцієнти), отриманий кінцевий результат заокруглюється за правилами математики:

 • тарифні ставки - до двох знаків після коми (наприклад, ТСn = 28,63 грн.)
 • посадові оклади, оклади – до цілого значення (наприклад, ПО = 15635 грн.)

5. ПРЕМІЮВАННЯ ЗА ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Преміювання за основні результати діяльності працівників АТ«Укрзалізниця»запроваджується з метою мотивації до виконання ключових показників ефективності (далі–показників преміювання), підвищення особистої відповідальності, безперервного розвитку.

5.2. Завдання преміювання:

 • транслювання цінностей, цілей, завдань АТ «Укрзалізниця» до кожного підрозділу/працівника;
 • формування і реалізація стандартів ефективності, компетентності, поведінки;
 • забезпечення тісного взаємозв’язку між оплатою та результатами праці;
 • забезпечення у працівників відчуття справедливості і визнання.

5.3. Ключові норми преміювання, а саме: принципи преміювання, порядок оцінки результатів діяльності і прийняття рішення щодо нарахування та виплати премії, порядок нарахування, виплати та визначення розміру премії за основні результати діяльності визначаються у діючих положеннях про преміювання працівників АТ «Укрзалізниця».

5.4. Премія за основні результати діяльності нараховується за підсумками роботи за звітний період (місяць, квартал) на підставі оцінки рівня досягнення ключових показників ефективності за даними фінансової, статистичної, управлінської звітності, інформаційно-аналітичних матеріалів, розпорядчих та кадрових документів.

5.5. Показники преміювання розробляються і затверджуються відповідно до вимог нормативних документів АТ «Укрзалізниця», обумовлюються в певному положенні.

5.6. Рішення з питань нарахування, виплати та розміру премії за основні результати діяльності працівників приймає Комісія з питань оплати праці відповідного рівня управління згідно з розділом 10 цього Положення, іншими нормативними документами АТ «Укрзалізниця».

5.7. Нарахування премії працівникам Підрозділів проводиться за фактично відпрацьований час на тарифну ставку (посадовий оклад), відрядний (акордний) заробіток, міжпосадову та міжрозрядну різницю.

5.8. При звільненні працівника премія за основні результати діяльності за звітний період, за яким не здійснено підведення підсумкі в результатів діяльності та/або не прийнято рішення про розмір премії, нараховується та виплачується за фактично відпрацьований у такому звітному періоді час у розмірі, що дорівнює середньому розміру премії (у відсотках). Середній розмір премії визначається як середньоарифметичне значення фактично нарахованих розмірів премії (у відсотках) за останні три місяці (для працівників відповідних підрозділів, цехів, дільниць, посад, робочих місць тощо).

При звільненні працівника, який працює на умовах індивідуального трудового договору, премія виплачується на умовах та у розмірах, визначених таким договором.

6. ДОПЛАТИ ДО ТАРИФНИХ СТАВОК І ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ

6.1. Розділ Положення регламентує порядок встановлення та виплати доплат:

 • за суміщення професій (посад);
 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;
 • за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
 • за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;
 • за роботу у вечірній час;
 • за роботу у нічний час;
 • за поділ робочого дня (зміни) на частини;
 • за керівництво бригадою (бригадиру, який не звільнений від основної роботи);
 • майстрам (старшим майстрам) і контрольним майстрам (старшим контрольним майстрам), яким в установленому порядку присвоюється звання «Майстер ІІ класу» і «Майстер І класу»;
 • працівникам, що мають науковий ступінь кандидата чи доктора наук відповідно до спеціальності;
 • за роботу в зоні радіоактивного забруднення;
 • працівникам, яким під час роботи у АТ «Укрзалізниця» присвоєні почесні звання «Заслужений працівник транспорту України», «Заслужений будівельник України», «Заслужений енергетик України», «Заслужений юрист України», «Заслужений раціоналізатор України» та інші почесні державні звання відповідно до спеціальності;
 • працівникам, які нагороджені знаком «Почесному залізничнику», «Почесний залізничник», «Залізнична Слава» трьох ступенів;
 • інших доплат.

6.2. Нарахування доплат працівникам проводиться на місячний посадовий оклад (тарифну складову) за фактично відпрацьований час з урахуванням зміни посадового окладу (тарифної складової) протягом періоду нарахування.

6.3. Доплата за суміщення професій (посад) встановлюється працівнику, який виконує разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) без звільнення від своєї основної роботи.

6.4. Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт встановлюється працівнику, який виконує у тому ж структурному підрозділі разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за такою ж професією (посадою) без звільнення від своєї основної роботи.

6.5. Основною умовою встановлення доплат за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт є наявність вакантної посади у штатному розписі.

Розмір цих доплат установлюється в межах економії, створеної за вакантними тарифними ставками або посадовими окладами (окладами).

Одному працівнику мінімальний розмір доплати встановлюється не менше 10 відсотків.

При зниженні якості виконуваних робіт розмір доплати знижується або відміняється повністю.

Зазначені у пунктах 6.3 та 6.4 цього Положення доплати не встановлюються керівникам та їх заступникам. При призначенні працівника (покладанні обов’язків), у тому числі штатного заступника або головного інженера, виконуючим обов’язки керівника за вакантною посадою оплата праці здійснюється за посадовим окладом цієї посади.

6.6. Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється працівнику, який виконує разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, роботу або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи. Дана доплата може бути встановлена: робітникам, майстрам, начальникам дільниць, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям.

Розмір доплати встановлюється в межах економії окладу (тарифної складової заробітної плати) відсутнього працівника.

Одному працівнику мінімальний розмір доплати встановлюється не менше 10 відсотків.

Ця доплата не встановлюється керівникам Підрозділів, їх заступникам, у тому числі керівникам усіх структурних підрозділів та їх заступникам.

6.7. При неповному завантаженні працівника керівник Підрозділу може доручити працівнику, крім виконання основної роботи, іншу роботу, яка є близькою до його кваліфікації, без додаткової оплати, за погодженням з відповідним профспілковим органом. Рівень завантаженості визначається на підставі фотографій робочого дня (зміни) або інших підтверджуючих документів.

6.8. Доплата за роботу у важких і шкідливих, особливо важких і особливо шкідливих умовах праці запроваджується для робітників (у тому числі відрядників), електромеханіків диференційовано в розмірах:

 • 4, 8, 12 відсотків тарифної ставки (окладу) – на роботах із важкими і шкідливими умовами праці;
 • 16, 20, 24 відсотки тарифної ставки (окладу) – на роботах із особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці.

Доплати встановлюються за результатами атестації робочих місць і виплачуються за час фактичної роботи (зайнятості) працівника на таких роботах протягом зміни.

При раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати можуть зменшуватися або їх може бути відмінено повністю.

Робітникам, яким відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня», за роботу зі шкідливими умовами праці встановлено 36-годинний робочий тиждень, годинні тарифні ставки, передбачені для 40-годинного робочого тижня, підвищуються на коефіцієнт 1,11.

Комісія з питань оплати праці (розділ 10 цього Положення) має право за погодженням із відповідним профспілковим органом встановлювати майстрам, начальникам дільниць і цехів, професіоналам, фахівцям, технічним службовцям при їх роботі на дільницях, у цехах і на виробництвах, де більше половини чисельності робітників отримують доплати за шкідливі умови праці, доплати в розмірі до 12 відсотків, а за особливо шкідливі умови праці – до 24 відсотків посадового окладу.

Для робітників, оплата праці яких проводиться за тарифними ставками, встановленими з урахуванням важких і шкідливих, особливо важких і особливо шкідливих умов праці, доплата за умови праці не встановлюється.

У разі несвоєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці у визначені строки, виплата доплат продовжується в розмірах, визначених попередньою атестацією, до проведення наступної.

6.9. Доплата за роботу у вечірній час установлюється в розмірі 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у вечірній час.

Вечірнім вважається час з 18 до 22 години.

Доплата за роботу у вечірній час не нараховується на години простою (крім технологічних простоїв не з вини робітників локомотивних бригад), час слідування пасажиром та години чергування вдома.

6.10. Доплата за роботу у нічний час установлюється в розмірі 40 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

Нічним вважається час з 22 години вечора до 6 години ранку.

Доплата за роботу у нічний час не нараховується на години простою (крім технологічних простоїв не з вини робітників локомотивних бригад), час слідування пасажиром та години чергування вдома.

6.11. Доплата за керівництво бригадою встановлюється бригадирам із числа робітників, які не звільнені від основної роботи (у тому числі телеграфістам, операторам електрозв’язку та телефоністам), за погодженням з відповідним профспілковим органом залежно від чисельності бригад, а саме:

 • за керівництво бригадою чисельністю від 5 до 10 осіб – у розмірі від 10 до 20 відсотків;
 • за керівництво бригадою чисельністю понад 10 осіб – у розмірі від 20 до 25 відсотків тарифної ставки за фактично відпрацьований час.

При невиконанні встановлених виробничих завдань, низькій якості робіт (продукції), наявності порушень технологічної та трудової дисципліни в бригаді доплата не виплачується або її розмір знижується.

6.12. Працівникам, яким робочий день установлюється з поділом зміни на частини (з перервою в роботі понад дві години, яка не включається в робочий час), встановлюється доплата в розмірі 10 відсотків окладу, тарифної складової заробітної плати, відрядного заробітку за фактично відпрацьований час у ці дні (зміни).

Перелік посад (професій), для яких встановлюється робочий день з поділом на частини, затверджує керівник регіональної філії, філії, їх виробничого структурного підрозділу за погодженням з відповідним профспілковим органом. Час внутрішньо-змінної перерви, час відпочинку локомотивних бригад у пунктах обороту (підміни), час прямування пасажиром, який вважається робочим часом, не включається в робочий час для нарахування зазначеної доплати.

6.13. Майстрам (старшим майстрам) і контрольним майстрам (старшим контрольним майстрам) локомотивних, моторвагонних, вагонних депо (у тому числі пасажирських), вагонних дільниць, промивально-пропарювальних станцій, дистанцій колій, колійних машинних станцій, рейкозварювальних та мостобудівних поїздів встановлюється доплата в таких розмірах:

 • за звання «Майстер І класу» – 15 відсотків посадового окладу;
 • за звання «Майстер ІІ класу» – 10 відсотків посадового окладу.

Основною умовою встановлення доплати є присвоєння працівнику відповідного звання згідно діючого Положення про присвоєння звання «Майстер ІІ класу» і «Майстер І класу».

Доплата встановлюється наказом керівника виробничого структурного підрозділу на підставі протокольного рішення комісії з атестації відповідної служби регіональної філії, комісії з атестації філії.

У разі допущення браку в роботі, порушення нормативів з безпеки руху і охорони праці, якщо не застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, доплата відміняється наказом начальника виробничого підрозділу за місяць, в якому допущено порушення або стало відомо про нього. У разі оголошення дисциплінарного стягнення доплата відміняється наказом керівника виробничого підрозділу з місяця накладення дисциплінарного стягнення.

При виникненні спірних питань щодо скасування доплати, рішення приймає комісія з питань оплати праці (розділ 10 цього Положення).

6.14. Доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної складової заробітної плати) встановлюється працівникам, які нагороджені «Почесний залізничник», «Почесному залізничнику», «Залізнична Слава» трьох ступенів.

6.15. Доплата у розмірі 15 відсотків посадового окладу (тарифної складової заробітної плати) встановлюється працівникам:

 • яким під час роботи на залізничному транспорті присвоєно почесні звання:
  • «Заслужений працівник транспорту України», «Заслужений будівельник України», «Заслужений енергетик України» та інші почесні державні звання, відповідно до спеціальності, «Заслужений раціоналізатор України», «Заслужений донор України»;
 • які нагороджені Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

6.16. При наявності права на встановлення доплати за почесне звання (нагородження почесними знаками) з двох чи більше підстав встановлюється одна, більша за розміром, доплата.

6.17. Працівникам Підрозділів встановлюються доплати за науковий ступінь:

 • доктора наук – у розмірі 20 відсотків посадового окладу;
 • кандидата наук – 15 відсотків посадового окладу.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня мають відповідати нормам і вимогам, які передбачені чинним законодавством України.

Умова встановлення: відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на обійманій посаді.

Рішення щодо відповідності наукового ступеня профілю діяльності працівника на обійманій посаді та права на доплату приймає Комісія з питань оплати праці (розділ 10 цього Положення).

6.18. Працівникам, які працюють у зоні радіоактивного забруднення, проводиться доплата в розмірах, передбачених законодавством України.

6.19. Механікам рефрижераторних секцій, які здійснюють керівництво роботою з обслуговування секцій, встановлюється доплата в розмірі до 20 відсотків посадового окладу.

6.20. Провідникам, які обслуговують вагони пасажирських поїздів, включаючи поїзди приміського сполучення, а також службово-технічні і спеціальні вагони з вугільним опаленням, на період опалювального сезону встановлюються доплати в розмірі 10 відсотків тарифної ставки (окладу) за фактично відпрацьований час.

Доплати не встановлюються при обслуговуванні вагонів у парках відстою вагонів.

6.21. Викладачі центрів професійного розвитку персоналу та інших закладів професійного навчання (технічних шкіл) мають право за рішенням Комісії з питань оплати праці на встановлення доплати за завідування навчальними кабінетами, керівництво предметними (цикловими) комісіями в розмірі від 10 до 15 відсотків тарифної ставки.

7 НАДБАВКИ ДО ТАРИФНИХ СТАВОК І ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ

7.1. Розділ Положення регламентує порядок встановлення та виплати надбавок:

 • за високу професійну майстерність;
 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи;
 • за знання та використання в роботі іноземної мови;
 • за допуск до державної таємниці;
 • за класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів;
 • за наявність прав управління машиністам локомотивів (моторвагонного рухомого складу);
 • за вислугу років;
 • за престижність праці педагогічних працівників.

7.2. Нарахування надбавки працівникам проводиться на місячний посадовий оклад (тарифну складову) за фактично відпрацьований час з урахуванням зміни посадового окладу (тарифної складової) протягом періоду нарахування.

7.3. Подання (клопотання) щодо встановлення надбавки по кожному працівнику на розгляд Комісії з питань оплати праці подає керівник відповідного структурного підрозділу. Останній несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

7.4. Право на встановлення надбавки за високу професійну майстерність строком на один рік виникає в разі, коли кваліфіковані робітники Підрозділу зайняті на особливо складних роботах і при цьому виконують нормовані завдання, забезпечують високу якість виконуваних робіт протягом не менше одного року.

Надбавки встановлюються з диференціацією відповідно до розрядів:

3 розряд

12 відсотків;

4 розряд

16 відсотків;

5 розряд

20 відсотків;

6 розряд і вище

24 відсотки.

7.5. Вимоги до матеріалів щодо встановлення і продовження дії надбавок.

У поданні щодо встановлення надбавки зазначаються критерії рівня професійної майстерності робітника:

 • найменування професії, встановлений кваліфікаційний рівень (розряд, клас);
 • кількість років роботи в галузі, у Підрозділі, у виробничому підрозділі за професією, за присвоєним кваліфікаційним рівнем (розрядом, класом);
 • показники та результати виконання ключових показників ефективності, завдань, планів;
 • якість виконання робіт; виконання і перевиконання норм праці та нормованих завдань;
 • дотримання вимог технологічної та трудової дисципліни;
 • забезпечення безпеки руху і охорони праці;
 • виконання робіт підвищеної складності, використання в роботі прогресивних технологій, володіння суміжними професіями, активність та ініціативність, підвищення професійного рівня, навчання молоді, передача досвіду, самовдосконалення та інше.

7.6. Право на встановлення надбавки за високі досягнення у праці строком на один рік у розмірі 10, 20, 30, 40 або 50 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час виникає у керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців у разі, коли за результатами оцінювання роботи встановлено виконання та перевиконання всіх ключових показників ефективності роботи протягом усіх звітних періодів (місяць, квартал).

7.7. Право на встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 10, 20, 30, 40 або 50 відсотків посадового окладу (тарифної складової) на строк її виконання виникає в разі залучення працівників до виконання особливо важливих завдань, які мають для Підрозділу пріоритетне (стратегічне) значення.

Перелік завдань щодо особливо важливої роботи та терміни їх виконання для всіх керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців готує керівник Підрозділу, погоджує директор відповідного напряму роботи (у разі відсутності документа щодо призначення останнього – директор (начальник) структурного підрозділу апарату управління АТ «Укрзалізниця»), керівник регіональної філії, філії.

7.8. Умови встановлення надбавки за:

7.8.1. професійну майстерність:

 • відсутність дисциплінарних стягнень, випадків порушень трудової і технологічної дисципліни, правил безпеки руху, нормативно-правових актів (у тому числі з охорони праці) протягом останнього року роботи;
 • стаж роботи у АТ «Укрзалізниця» (Підрозділі) за професією не менше 3 років, за відповідним розрядом – не менше 1 року;
 • здійснення обліку обсягів зростання і складності виконуваних робіт (обов'язків), що визначені робочими інструкціями, нормами праці, нормованими завданнями, строків і якості їх виконання;

7.8.2. високі досягнення у у праці:

 • відсутність дисциплінарних стягнень, випадків порушень трудової і технологічної дисципліни, правил безпеки руху, нормативно-правових актів (у тому числі з охорони праці) протягом останнього року роботи;
 • здійснення обліку обсягів зростання і складності виконуваних робіт (обов'язків), що визначені посадовими інструкціями, нормами праці, нормованими завданнями, строків і якості їх виконання;
 • стаж роботи у АТ «Укрзалізниця» (Підрозділі) за посадою не менше 3 років, за відповідною категорією – не менше 1 року;
 • здійснення обліку і аналізу критеріїв, що характеризують кваліфікацію працівника, його компетентність, відповідальність, ініціативність у роботі;

7.8.3. виконання особливо важливої роботи – це виконання особливо важливих робіт (завдань), які не носять систематичного характеру та до яких пред'являються особливі вимоги за термінами та якістю (складністю, відповідальністю, інтенсивністю) їх виконання, а саме:

 • роботи (завдання) за рішенням правління АТ «Укрзалізниця», члена правління, директора за напрямком діяльності, директора регіональної філії, філії, тощо;
 • участь у роботі тендерних комітетів (комітетів з проведення конкурсних торгів), якщо виконання цих робіт не передбачено посадовими обов’язками;
 • участь у роботі ревізійних комісій акціонерних товариств;
 • участь у службових перевірках та розслідуваннях;
 • участь у судових засіданнях;
 • роботи (завдання), направлені на підвищення іміджу АТ «Укрзалізниця»;
 • індивідуальних завдань, що стосуються покращення процесів/систем, або зниження витрат чи збільшення доходів (в т. ч. розробка і впровадження нових технологій, методик, методів, методологій; розробка проектів нормативно- правових актів (проведення експертизи проектів таких актів);
 • виконання специфічних виробничих завдань для відповідного періоду;
 • інші роботи (завдання), важливі для діяльності АТ «Укрзалізниця».

Надбавка встановлюється на визначений термін виконання певних робіт, але не більше ніж на один рік.

7.9. Умови позбавлення надбавки за професійну майстерність, високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи:

 • переведення працівника з одного Підрозділу до іншого;
 • застосування до працівника заходів дисциплінарного стягнення (з моменту підписання відповідного наказу);
 • наявність випадків порушень технологічної дисципліни, правил безпеки руху, нормативно-правових актів (у тому числі з охорони праці);
 • зміна кваліфікаційного розряду, категорії.

У разі підвищення кваліфікаційного розряду (категорії) працівника, надбавка за високу професійну майстерність, високі досягнення у праці не зберігається, але право на її встановлення за новим присвоєним розрядом (категорією) може розглядатися Комісією з питань оплати праці після одного місяця роботи.

7.10. Надбавка за високу професійну майстерність, високі досягнення у праці зміни професії (посади) та присвоєного розряду в межах однієї філії або виробничого структурного підрозділу до закінчення строку її дії.

7.11. Сумарний розмір надбавок, які встановлені одному працівнику за високу професійну майстерність, високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи на певний строк її виконання, не може перевищувати 50 відсотків посадового окладу (тарифної складової).

7.12. Рішення щодо встановлення надбавок за пунктами 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 цього Положення приймаються відповідно до норм розділу 10 цього Положення.

7.13. Надбавки за професійну майстерність, високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи не виплачуються в місяці, коли були допущені або виявлені порушення уроботі працівника за відповідний місяць та його було позбавлено премії частково або повністю.

7.14. Право на встановлення надбавки за знання і використання в роботі іноземної мови (крім російської) виникає в разі необхідності опрацювання і підготовки документів іноземною мовою і наявності у працівника документа, який засвідчує знання іноземної мови (диплом про освіту (закінчення інституту іноземних мов, факультету іноземних мов університету чи інституту, університетів за кордоном) або сертифікати).

Надбавка може бути встановлена керівникам Підрозділів, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям у розмірі 10 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами посадової інструкції (кваліфікаційними вимогами) передбачено знання іноземної мови.

7.15. Надбавки за роботу в умовах режимних обмежень працівникам, які постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, та надбавка працівникам, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, встановлюються відповідно до законодавства України.

7.16. Порядок встановлення та виплати надбавок водіям автотранспортних засобів (легкових та вантажних автомобілів) передбачено у пункті 2.3 цього Положення.

7.17. Порядок встановлення та виплати надбавок працівникам локомотивних бригад передбачено у пункті 2.5 цього Положення.

7.18. Надбавка за вислугу років встановлюється та нараховується відповідно до діючого положення про встановлення та виплату надбавки за вислугу років.

7.19. Надбавка за престижність праці педагогічних працівників встановлюється та нараховується педагогічним працівникам професійно- технічних навчальних закладів АТ «Укрзалізниця» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373.

8. ІНШІ ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ВИПЛАТИ ТА ВИНАГОРОДИ (КРІМ ВИНАГОРОДИ ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ ЗА РІК)

8.1. Розділ Положення регламентує порядок встановлення та виплати інших заохочувальних виплат (одноразових заохочень, премій, винагород) за:

 • виконання важливих і особливо важливих виробничих завдань (робіт);
 • перемогу в галузевих змаганнях, конкурсах професійної майстерності, виробничих змаганнях;
 • високі досягнення у спортивних змаганнях, конкурсах народної творчості дорожнього, міжгалузевого та державного рівнів;
 • активну участь у спортивній та культурно-масовій роботі, чітку організацію проведення спартакіади, спортивних турів та оглядів-конкурсів народної творчості;
 • сумлінну працю з нагоди ювілею;
 • досягнення, не пов’язані з виробничою діяльністю;
 • інші досягнення за рішенням правління АТ «Укрзалізниця».

8.2. Інші винагороди (заохочувальні виплати) встановлюються та виплачуються працівникам за виконання робіт і завдань, не передбачених посадовими чи функціональними обов’язками.

8.3. Рішення щодо виплати працівнику інших заохочувальних виплат та винагород приймається керівником Підрозділу на підставі протокольного рішення Комісії  зпитань оплати праці відповідного рівня управління (розділ 10 цього Положення) за погодженням з відповідним профспілковим органом.

8.4. Працівники позбавляються права на нарахування будь-якихвиплат, що передбачені пунктом 8.1 цього Положення, у разі, якщо вони були притягнуті до дисциплінарної або адміністративної відповідальності (у зв’язку з виконанням працівником своїх посадових обов’язків) протягом строку їх дії.

8.5. Порядок встановлення та виплати премії за виконання важливих і особливо важливих виробничих завдань (робіт):

8.5.1. Премії за виконання важливих і особливо важливих виробничих завдань (робіт) можуть бути виплачені працівнику в розмірі до шести посадових окладів на рік.

8.5.2. Право на нарахування та виплату премії за виконання важливих і особливо важливих завдань (робіт) виникає за результатами виконання таких завдань (робіт):

 • попередження аварій і катастроф поїздів (у тому числі виявлення дефектів у рейках, деталях рухомого складу, несправностей стрілочних переводів тощо);
 • ліквідація наслідків аварій, катастроф, сходження рухомого складу, пожеж тощо та виконання відновних робіт;
 • ліквідація наслідків стихійного лиха (снігові замети, повінь тощо);
 • запобігання пожежам;
 • запобігання розкраданню матеріальних цінностей;
 • запобігання злочинності та правопорушенням;
 • попередження виробничого травматизму;
 • підготовка та реалізація пропозиції (проекту, ініціативи) щодо виявлення резервів оптимізації витрат, збільшення доходу та додаткових прибуткових надходжень, у тому числі повного стягнення платежів і штрафних сум;
 • розробка і впровадження нових технологій, методик, методів, методологій;
 • впровадження заходів з удосконалення організації, оплати та нормування праці, оцінки результатів діяльності, впровадження прогресивних норм виробітку і нормативів чисельності, зниження трудомісткості, оптимізації організаційно-штатної структури управління;
 • розробка і впровадження заходів механізації і автоматизації виробництва, модернізації діючого обладнання;
 • виконання державних та галузевих програм з удосконалення роботи АТ «Укрзалізниця»;
 • інші роботи (завдання), які будуть визначені Комісією з питань оплати праці як особливо важливі для Підрозділу.

8.5.3. Право на нарахування та виплату премії за виконання важливих та особливо важливих завдань не виникає за результатами виконання робіт (завдань), передбачених пунктом 8.5.2 цього Положення, у разі якщо:

 • виконання такої роботи (завдань) віднесено до посадових (виробничих) обов’язків;
 • за виконання зазначеної роботи (завдання) передбачено преміювання за основні результати діяльності;
 • за виконання зазначеної роботи (завдання) працівнику встановлена надбавка за виконання особливо важливої роботи.

Як виняток, право на нарахування та виплату премії може виникати, якщо такі роботи (завдання) мають особливо важливе значення для Товариства, здійснюються за окремим рішенням керівництва Товариства, регіональної філії, філії та виконані в стислі строки й з високою якістю. Нарахування та виплата такої премії проводиться за рішенням Комісії з питань оплати праці відповідного рівня з обов’язковим попереднім погодженням такого рішення керівниками Товариства (для апарату управління АТ «Укрзалізниця», апарату управління регіональної філії, філії за погодженням голови правління або члена правління; для структурних (виробничих) підрозділів регіональної філії, філії – керівника регіональної філії, філії та його заступника).

8.5.4. Клопотання про преміювання за виконання важливих і особливо важливих завдань (робіт) подає керівник.

8.6. Працівникам Підрозділу за рішенням правління АТ«Укрзалізниця» можуть бути нараховані та виплачені одноразові заохочення (винагороди, премії) за:

8.6.1. Перемогу у галузевих змаганнях, конкурсах професійної майстерності, виробничих змаганнях.

8.6.2. Високі досягнення у спортивних змаганнях, конкурсах народної творчості регіональних філій, філій міжгалузевого та державного рівнів, переможці та призери Олімпійських ігор, Чемпіонатів світу та Європи.

8.7. Працівникам АТ «Укрзалізниця» можуть бути нараховані та виплачені одноразові заохочення, не пов’язані з виробничою діяльністю, за рішенням правління до:

 • державних свят, визначених статтею 73 КЗпП;
 • Дня залізничника в розмірі 20-100 відсотків посадового окладу (тарифної складової заробітної плати) працівника;
 • інших професійних свят;
 • ювілейних дат Підрозділів згідно з нормами Указу Президента України від 02.12.1995 № 1116/95 «Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв» (зі змінами) за клопотанням керівника регіональної філії, філії.

Заохочуються тільки працівники підрозділу-ювіляра.

8.8. Працівникам Підрозділу можуть бути нараховані та виплачені одноразові заохочення до ювілейних дат працівників (50, 60, 70 років) залежно від стажу роботи в АТ«Укрзалізниця» та посадового окладу (тарифної складової) в таких розмірах:

від 1 року до 5 років

20 відсотків

від 5 років до 10 років

40 відсотків

від 10 років до 15 років

60 відсотків

понад 15 років

100 відсотків

Стаж роботи визначається на підставі даних трудової книжки за методикою, передбаченою Порядком визначення стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років.

Клопотання (подання) подає керівник із зазначенням загальних підсумків оцінювання результатів роботи працівника.

8.9. У разі припинення трудового договору з працівником за угодою сторін, працівникові може бути виплачена одноразова грошова допомога за погодженням з членом правління за функціональною вертикаллю працівника. Розмір одноразової грошової допомоги визначається головою правління та членом правління, відповідальним за напрям діяльності «Людські ресурси», а у разі їх відсутності, членами правління, які виконують їх обов’язки згідно з повноваженнями, але не більше чотирьох посадових окладів (місячних тарифних ставок).

9. ВИНАГОРОДА ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ ЗА РІК

9.1. Винагорода за підсумками роботи за рік запроваджується з метою мотивації до виконання ключових показників ефективності роботи та безперервного розвитку АТ «Укрзалізниця».

9.2. Основною умовою для виплати винагороди за підсумками роботи за рік є виконання запланованого чистого прибутку в цілому по АТ «Укрзалізниця» (юридичної особи).

9.3. Розрахунковий розмір винагороди для виплати визначається у відсотках (%) відповідно до шкали диференціації розміру винагороди за підсумками роботи за рік:

 • працівникам Підрозділів – відповідно до рівня виконання планових показників, які характеризують фінансовий результат та обсяг роботи Підрозділу;
 • працівникам апарату управління АТ «Укрзалізниця» – відповідно до рівня виконання планових показників у цілому по АТ «Укрзалізниця».

9.4. Рішення щодо розміру та виплати винагороди за підсумками роботи за рік працівникам АТ «Укрзалізниця» приймає правління після проведення оцінки результатів діяльності АТ «Укрзалізниця» в цілому та Підрозділів зокрема.

Це рішення погоджується з відповідним профспілковим органом. Період оцінки – звітний календарний рік, з 1 січня по 31 грудня.

9.5. Оцінка результатів діяльності АТ «Укрзалізниця» в цілому та Підрозділів зокрема здійснюється за результатами виконання затверджених основних фінансово-економічних показників:

 • наявність чистого прибутку в цілому по АТ «Укрзалізниця»1 (юридична особа);
 • виконання запланованого фінансового результату Підрозділу;
 • виконання запланованого обсягу роботи (для регіональних філій – приведені показники, філій – чистий дохід від реалізації продукції або інший показник, який відображає результати діяльності філії).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Показник рядка 2350 форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за стандартами бухгалтерського обліку України

9.6. Винагорода за підсумками роботи за рік нараховується та виплачується штатним працівникам АТ «Укрзалізниця».

9.7. Розмір винагороди нараховується у відсотках до посадового окладу (місячної тарифної ставки), який встановлений (склався) станом на 31 грудня звітного року.

 

Шкала диференціації розміру винагороди за підсумками роботи за рік (%) до посадового окладу (місячної тарифної ставки)

Рівень виконання показника

«Фінансовий результат», %

Рівень виконання показника «Обсяг роботи»,%

 

до 70% включно

понад 70% до

80%

включно

понад 80% до

85%

включно

понад 85% до

90%

включно

понад 90% до

95%

включно

понад 95% до

100%

включно

 

понад 100%

до 70% включно

0

20

25

30

35

40

50

понад 70% до 80% включно

20

50

55

60

65

70

75

понад 80% до 85% включно

25

55

80

80

80

80

80

понад 85% до 90% включно

30

60

80

90

90

90

90

понад 90% до 95% включно

35

65

80

90

95

95

95

понад 95% до 100% включно

40

70

80

90

95

100

100

понад 100%

50

75

80

90

95

100

100 і

більше*

* За кожні 10 відсотків перевиконання затверджених основних фінансово- економічних показників (будь-якого з них, за умови виконання іншого на 100 і більше відсотків) розмір винагороди збільшується на 5 відсотків, але не більше ніж на 20 відсотків. Для розрахунку приймати той показник, виконання якого є більшим.

9.8. Виконання планового показника «Фінансовий результат»на рівні менше 70 відсотків і відповідно показника «Обсяг роботи» на рівні менше 70 відсотків позбавляє Підрозділ права на винагороду за підсумками роботи за рік.

9.9. У виключних випадках, тобто коли невиконання вищезазначених показників обумовлено зовнішніми непереборними (непередбачуваними) впливами, правління АТ «Укрзалізниця» може прийняти рішення щодо розміру та виплати винагороди за підсумками роботи за рік працівникам Підрозділу.

9.10. Нарахування винагороди за підсумками роботи Підрозділу та його виробничих структурних підрозділів проводиться за рішенням керівника, погодженим з відповідним профспілковим органом, відповідно до чинного порядку оцінки результатів діяльності, на підставі протокольного рішення Комісії з питань оплати праці відповідного рівня управління.

9.11. При зміні протягом календарного року посадового окладу (місячної тарифної ставки, окладу) розрахунок винагороди проводиться з посадового окладу (місячної тарифної ставки, окладу), який склався на кінець року (грудень).

9.12. Право на отримання винагороди за підсумками роботи за рік у повному розмірі мають штатні працівники АТ «Укрзалізниця», які:

9.12.1. Відпрацювали повний календарний рік;

9.12.2. Відпрацювали повний календарний рік і звільнилися з АТ «Укрзалізниця» до виплати винагороди;

9.12.3. Призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період (за час виконання зазначених військових обов’язків).

9.13. Право на отримання винагороди за підсумками роботи за рік залишається у працівників, які відпрацювали неповний звітний календарний рік у разі:

9.13.1. Звільнення з поважних причин у зв’язку з:

 • призовом або вступом працівника на військову службу;
 • направленням на альтернативну (невійськову) службу;
 • ліквідацією, реорганізацією Підрозділу;
 • скороченням штату або ліквідацією підприємства (пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю України);
 • переведенням працівника за його згодою в межах АТ «Укрзалізниця»;
 • переходом на виборну посаду;
 • виявлення невідповідності працівника обійманій посаді (виконуваній роботі) внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню виконання цієї роботи (пункт 2 статті 40 Кодексу законів про працю України);
 • звільненням з роботи за власним бажанням працівника, яке обумовлене неможливістю продовжувати роботу (статтею 38 Кодексу законів про працю України);
 • переведенням чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
 • неможливістю проживання у цій місцевості, що підтверджено медичним висновком;
 • доглядом за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку;
 • виходом на пенсію за віком, за вислугу років, за віком на пільгових умовах, по інвалідності;
 • вступом до вищих навчальних закладів.

9.13.2. Увільнення від роботи на час виконання державних або громадських обов'язків (стаття 119 Кодексу законів про працю України).

9.13.3. Отримання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

9.13.4. Повернення на роботу після:

 • закінчення військової, альтернативної служби або служби в зоні проведення антитерористичної операції протягом трьох місяців;
 • виконання державних або громадських обов’язків (стаття 119 Кодексу законів про працю України);
 • закінчення навчання у вищих навчальних закладах залізничного транспорту І-IV рівнів акредитації;
 • соціальної відпустки;
 • при поворотному прийнятті; звільнення з інших поважних причин.

9.13.5. Направлення у закордонне відрядження.

9.14. Розмір винагороди за підсумками роботи за рік працівників, які відпрацювали неповний звітний календарний рік з причин, що зазначені у пункті 9.13 цього Положення, визначається пропорційно відпрацьованому часу.

Сума винагороди за підсумками роботи за рік для працівників визначається шляхом множення посадового окладу (місячної тарифної ставки) на коефіцієнт коригування.

Коефіцієнт коригування визначається діленням кількості відпрацьованих працівником годин (днів) у звітному році на річну норму робочого часу (год./днів) в цьому році.

Працівникам, які відпрацювали неповний календарний рік і звільнилися з поважних причин, винагорода нараховується на посадовий оклад (місячну тарифну ставку), який склався на момент звільнення працівника.

9.15. У разі настання смерті працівника, винагорода виплачується сім’ї працівника (спадкоємцям згідно з законодавством) пропорційно відпрацьованому працівником часу.

При цьому винагорода нараховується на посадовий оклад (місячну тарифну ставку), яка склалася на момент виключення працівника зі списків.

9.16. Права на отримання винагороди за підсумками роботи за рік позбавляються працівники, які:

9.16.1. Розірвали трудовий договір з:

 • власної ініціативи, крім випадків, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу;
 • власної ініціативи за угодою сторін.

9.16.2. Звільнені у зв’язку з:

 • відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість;
 • відмовою від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;
 • набранням законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження виконання цієї роботи;
 • виявленням невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації;
 • систематичним невиконанням працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • прогулом (у тому числі відсутністю на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
 • нез'явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності;
 • появою на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
 • вчиненням за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна, що встановлено вироком суду чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
 • одноразовим грубим порушенням трудових обов'язків;
 • виною працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності;
 • вчиненням аморального проступку для працівників, які виконують виховні функції, не сумісного з продовженням виконання цієї роботи;
 • порушенням умов контракту;
 • прийняттям на роботу за трудовим договором на термін менше одного року.

9.17. Права на отримання винагороди за підсумками роботи можуть бути повністю або частково позбавлені працівники, які протягом звітного календарного року допустили невиконання без поважних причин або неякісне виконання обов'язків, покладених на них трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (виробничі недоліки, брак у роботі), і року дисциплінарне стягнення знято достроково).

9.18. У випадку наявності дисциплінарного стягнення на момент виплати винагороди за підсумками роботи за рік, оголошеного після звітного періоду (за який виплачується винагорода), за працівником зберігається право на її отримання.

9.19. У разі звільнення працівника з причин, передбачених пунктом 9.16 цього Положення, рішення щодо виплати винагороди за підсумками роботи за попередній рік приймається Комісією з питань оплати праці відповідного рівня.

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИПЛАТИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ПРЕМІЙ, ДОПЛАТ, НАДБАВОК, ІНШИХ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ І КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ

10.1. Комісія утворюється наказом керівника відповідного рівня з метою забезпечення об’єктивної та справедливої оцінки результатів діяльності, встановлення максимально тісного зв’язку між результатами роботи та оплатою праці, дотримання норм цього Положення.

10.2. Комісія з питань оплати праці (далі – Комісія) утворюється на рівні апарату управління АТ «Укрзалізниця», апарату управління регіональної філії, філії, їх структурних підрозділів.

Відповідно до норм цього Положення рішення щодо оплати праці, в тому числі встановлення, виплати та визначення розмірів премій, доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, приймається:

 • працівників апарату управління    АТ «Укрзалізниця», директорів регіональних філій, директорів виконавчих регіональних філій, директорів філій, директорів виконавчих філій, начальників філій – Комісією АТ «Укрзалізниця»;
 • інших керівників регіональних філій, філій, посади яких відносяться до номенклатури посад АТ «Укрзалізниця» (в тому числі що працюють на умовах письмових (індивідуальних) трудових договорів), працівників структурних підрозділів апарату управління регіональних філій, філій, керівників структурних підрозділів, посади яких відносяться до номенклатури посад керівника регіональної філії, філії – Комісією апарату управління регіональної філії, філії;
 • працівників виробничих підрозділів, що не відносяться до номенклатури посад керівника регіональної філії, філії, – Комісією відповідного структурного підрозділу.

10.3. Діяльністю Комісії керує голова (на час відсутності – його заступник), який несе відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань.

10.4. Головою Комісії призначається заступник керівника Підрозділу. Заступник керівника Підрозділу, який відповідно до розподілу обов’язків відповідальний за фінансово-економічні питання, обов’язково повинен входити до складу Комісії як голова цієї комісії або заступник голови Комісії.

У виробничих структурних підрозділах головою Комісії призначається перший заступник (заступник) або головний інженер.

10.5. До складу Комісії включаються керівники підрозділів (відповідальні фахівці) за фінансово-економічні, юридичні, кадрові питання, питання оплати праці. Додатково до складу Комісії можуть бути включені інші керівники підрозділів (відповідальні фахівці), необхідні для забезпечення об’єктивної та справедливої оцінки результатів діяльності.

10.6. Голова та члени Комісії несуть відповідальність за дотримання вимогнорм Положення, інших нормативно-правових актів з питань оплати праці.

10.7. До складу Комісії за згодою включається представник профспілкового органу.

10.8. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в кінці кожного місяця або за потребою.

10.9. Дату та час засідання призначає голова Комісії.

10.10. Засідання Комісії проводиться виключно за участю голови Комісії; у разі його відсутності з поважних причин – заступника голови Комісії.

10.11. Комісія правомочна приймати протокольне рішення за наявності на засіданні більше двох третин її членів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови є вирішальним.

10.12. Рішення Комісії оформляється протоколом засідання, який підписує голова Комісії, у разі його відсутності – заступник голови Комісії.

10.13. У разі виникнення у члена Комісії потенційного або реального конфлікту інтересів, у зв’язку з виконанням повноважень члена Комісії, він зобов’язаний утриматись від голосування з питання щодо якого наявний конфлікт інтересів. Якщо така ситуація стала відомою члену Комісії до засідання Комісії, то не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів Комісію. Про наявний конфлікт інтересів та утримання члена Комісії від голосування зазначається в протоколі засідання Комісії. Контроль за дотриманням цих вимог покладається на голову Комісії.

10.14. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

10.15. Комісія:

 • розглядає питання оплати праці
 • розглядає матеріали та здійснює оцінку виконання показників преміювання за звітний період;
 • вивчає пропозиції стосовно розміру премії (збільшення, зменшення), або її позбавлення (часткового або повного);
 • визначає розмір премії відповідно до вимог цього Положення, діючих положень про преміювання, нормативних документів з оцінки результатів діяльності працівників АТ «Укрзалізниця»;
 • приймає рішення про відсоток збільшення, зменшення (часткове позбавлення) премії, повне позбавлення або невиплату премії;
 • розглядає матеріали та здійснює оцінку виконання умов встановлення доплат і надбавок;
 • приймає рішення щодо встановлення, розміру, збільшення, зменшення, позбавлення (часткового, повного, на окремий період) доплат за:
  • суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, керівництво бригадою (бригадиру, який не звільнений від основної роботи), звання «Майстер І класу», «Майстер ІІ класу», наукову ступінь, інших доплат;
 • приймає рішення щодо встановлення, розміру, збільшення, зменшення, позбавлення (часткового, повного, на окремий період) надбавок за:
  • високу професійну майстерність, високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, знання та використання в роботі іноземної мови, класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів;
 • приймає рішення щодо поновлення вищезазначених надбавок у тому ж порядку, що і встановлення;
 • приймає рішення щодо встановлення, виплати та розміру винагороди за підсумками роботи за рік, премії за виконання важливих і особливо важливих завдань, одноразових заохочень, не пов'язаних з конкретними результатами праці;
 • приймає рішення щодо інших питань оплати праці в частині встановлення, позбавлення, розміру виплат.

10.16. Комісія має право вимагати від керівників підрозділів додаткові документи, необхідні для прийняття рішення.

10.17. Комісія має право запрошувати на засідання та залучати до обговорення фахівців, до компетенції яких належить певне питання.

10.18. Протокольне рішення Комісії вводиться в дію наказом керівника відповідного рівня за погодженням з відповідним профспілковим органом.

10.19. Протокольне рішення Комісії виробничого структурного підрозділу щодо встановлення доплати за звання «Майстер І класу», «Майстер ІІ класу», надбавок за:

 • високу професійну майстерність, високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, знання та використання в роботі іноземної мови погоджуються відповідною службою апарату управління регіональної філії або заступником директора відповідно до розподілу обов’язків (для працівників філії–керівником апаратуу правління філії відповідно до розподілу обов’язків).

У випадку непогодження протокольного рішення має бути надана аргументована відмова у строк, що не перевищує одного календарного місяця.

Після погодження протокольне рішення Комісії вводиться в дію наказом керівника відповідного рівня управління за погодженням з відповідним профспілковим органом.

11. Заключні положення

11.1. Положення є обов’язковим для організації системи оплати праці працівників АТ «Укрзалізниця».

11.2. Керівники Підрозділів, відповідальні за підготовку проекту штатного розпису та інших розпорядчих документів з питань оплати праці, несуть відповідальність за дотримання норм цього Положення.

11.3. Проекти рішень (клопотання тощо) щодо встановлення, термінів та розмірів складових заробітної плати2 (премії, доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші) повинні обов’язково бути погоджені:

 • у регіональних філіях – зі службою організації праці, заробітної плати і структур управління;
 • у філіях – начальниками відповідних відділів, відповідальними фахівцями;
 • у виробничих структурних підрозділах – начальниками відповідних відділів, відповідальними фахівцями.

-----------------------------------------------------------------------

2 Інструкції зі статистики заробітної плати (Наказ Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року N 5)

11.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються правлінням АТ «Укрзалізниця» та погоджуються з відповідним профспілковим органом.

11.5. Підготовку проекту змін та доповнень до цього Положення, його подання на розгляд правління АТ «Укрзалізниця» здійснює департамент апарату управління АТ«Укрзалізниця», відповідальний за питання організації і оплати праці.

 

Директор Департаменту оплати праці та мотивації персоналу  О.В. Скарлат